8/1996

Kázání Pavla Ottera

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.

Titovi 2,11–12

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

1. Petrova 1,13

Josef Bohumil Souček, Bláznovství kříže

Knížka o smyslu a významu paradoxu v Novém zákoně zůstala od prvního vydání (1932), jak už to s dobrými knihami bývá, známá ani ne tak „úzkému okruhu čtenářů“, jako spíše vskutku jednotlivcům. Svůj díl viny na tom nese mj. (církevnická) představa, že odborná studie v oblasti novozákonní vědy se má pokládat za cosi nevhodného pro čtenáře-neodborníka.

Theologické úsilí ve vztahu k drogově závislým

Nizozemský farář Hans Visser se věnuje narkomanům a drogové problematice více než deset let. Původním záměrem naší redakce byl rozhovor, který by přinesl přesnější informace o holandském modelu – u nás jednou velebeném, jindy zatracovaném – přístupu k drogám. Souvislý text, který jsme namísto odpovědí na naše otázky obdrželi, chce být zásadním theologickým stanoviskem, prověřeným praxí.

Manželská setkání

se letos konala už počtvrté v jižních Čechách, z toho podruhé v areálu želivského kláštera. Jedná se o ekumenické týdenní setkání manželských párů různých denominací, pořádané místním sdružením YMCA v Jindřichově Hradci. Poslouchali jsme zde přednášky o vztazích mezi manželi, způsobech komunikace a odlišnostech mezi nimi, o tom, jak předcházet konfliktům a jak si odpouštět.

Prohlášení Synodní rady ČCE k situaci v Čečensku

V posledních letech pohlíží česká veřejnost a s ní i ČCE s rostoucím znepokojením a pohoršením na chování Ruska v Čečensku. Rusko se odmítá smířit s jednoznačně vyjádřenou vůlí čečenského obyvatelstva k samostatnosti. Tato situace má své kořeny v době rozmachu carského impéria, rozmachu neseného ruským „misionářským nacionalismem“.

Hutně a chutně 8/2016

Za jediný reálný systém financování církví považuje Jiří Zajíc v LN 20. 9. ten, „který je podobný systému ve Francii. Na vlastní provoz církve (mzdové prostředky, spotřební předměty, bohoslužebné náklady ap.) si vyberou věřící mezi sebou.