1/1997

Kázání Tomáše Trusiny

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.

Církev právě zrozená

Jak vypadala prvotní církev? V průběhu četby knihy Bernarda Gillierona „Církev právě zrozená“ (Mlýn 1996, přel. Abigail Kozlíková, Vojen Syrovátka) se tato otázka přetváří v novou: Jak vypadaly počátky církví? Otevírá se před námi pluralita, jak o ní svědčí samo Písmo.

Náboženství dnes

rozhovor s Milanem Balabánem

Pane profesore, dříve jste přednášel jak na filosofické, tak na teologické fakultě Starý zákon. Nyní působíte na Evangelické teologické fakultyě UK už druhý rok jako vedoucí katedry religionistiky. Rozšiřujete pole působnosti? Věnujete se oběma oborům?

Sen noci svatojánské

Shakespeare by se zřejmě neostýchal a zazpíval by si se všemi elfy, athénskými herci a milenci závěrečnou píseň muzikálové podoby své hry. Snad by se i v této transpozici poznal a zaslechl by z ní poselství, které chtěl vyjádřit – jako se to poštěstilo převážné většině nadšených diváků v divadle Barka 19. 12. 1996 v Brně.

Na okraj synodního jednání

V pátek 22. 11. skončilo 2. zasedání 29. synodu. Je to vždy pěkné, když se bratři a sestry spolu setkávají a jednají o věcech našich sborů, naší církve. Jenže toto setkání je velice odpovědné a rozhodující. Věřím, že každý synodál přečte synodní materiály a zamyslí se nad různou problematikou.