8/1998

Kázání Jiřího Malého

(Ježíš) vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I př a budili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“

Petice: Život pro Kosovo!

Před 60 lety se v Mnichově Československo stalo obětí agrese a ústupu před agresí. Před 5 lety se připomínka Mnichova aktualizovala v Bosně a Hercegovině. Dnes – 60 let po Mnichovu – hrozí, že agrese a ustupování před agresí způsobí obrovskou tragédii v Kosovu.

Mozaika z Bohemky? Protestant Po, 09/01/2017 - 23:21

Co Český bratr otiskl

Kairos 98

Přinášíme úplný text dokumentu Kairos 98. I když si tento text všímá poměrů v katolické církvi, nevidíme ho pouze jako vnitrokofesijní záležitost, ale jako text přinejmenším ekumenického rozměru a dopadu. Pokusíme se proto sledovat i jeho ohlas a obsah navazujících dokumentů.

Výzva k diskusi o stavu katolické církve

Josef Dobrovský

„Já bych nemohl usilovat o žádnou větší slávu, než šířit takové pravdy, které mají nějaký vliv na štěstí lidí, a za to být pronásledován“ – to bylo zásadní životní vyznání Josefa Dobrovského (17. 8. 1753–6. 1. 1829).

Nezbytnost kontinuity

V 9. čísle Protestanta 1997 vyšel článek Pavla Ottera Nekrolog, obsahující názor, že vydávání spisů Boženy Komárkové… má (dnes) cenu spíše historickou než aktuální a krátce nato se k tomuto mínění přihlásil i Jan Dus z Poličky (Protestant 2/98).

Rozhovor s Bohem

Ach, Bože, modlím se stále dokola, alespoň jednou týdně v kostele a jednou týdně večer v posteli, vždy víš. Když se modlím v posteli, po několika slovech mi mysl uteče k myšlence, která mě odkudsi přepadne, a pak na modlitbu zapomenu… a pak sním… a pak usnu… a pak sním docela, vždy víš. Ještě že v kostele nejsou postele!

Jak bolí Bůh

se (poněkud nepřípadně?) jmenuje druhé číslo českonizozemského sborníku Rozpravy / Samenspraak, jehož tématem je liturgie v průsečíku biblické teologie a evangelických bohoslužeb. Vydalo EMAN, Heršpice 1998, 80 stran.

Několik poznámek k jednomu rozhovoru

V sobotní příloze Lidových novin Orientacevyšlo 12. září celostránkové interview se synodním seniorem ČCE a předsedou ERC Pavlem Smetanou. Věnujme mu pozornost – jednak proto, že je to v poslední době snad nejrozsáhlejší prezentace názorů představitele nekatolických církví, jednak proto, že přinejmenším polovinu témat, s nimiž se vyrovnává, otevřel v nedávné době náš časopis.