Zdeněk Šorm

Kázání Zdeňka Šorma Protestant Čt, 31/10/2019 - 10:58

Text: Exodus 20,8–11

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

K polemice Aleše a Pavla

Sleduji polemiku Aleše a Pavla o službě armádních kaplanů. Myslím, že je dobré, že se objevila. Po druhém článku Aleše mi ale připadá, že v přestřelce aktuálních reakcí přicházejí podstatné argumenty zkrátka. Aleš je zmiňuje jaksi mimochodem jako naprosto samozřejmé. Pro mne ale zůstávají otázkou:

Život jako otázka

V sobotu 1. 8. 1998 zemřel ve věku 36 let Jan Svoboda, absolvent Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. V r. 1985 se oženil s Alicí Lisovou a měl s ní později tři syny. Byl jedním ze zakladatelů Nezávislého mírového sdružení – iniciativy za demilitarizaci společnosti. Připomeňme alespoň jeho rozklad Federálnímu shromáždění o výkonu vojenské služby z r.

Samofinancování = věrohodnost

Předem: Nejsem odpůrce samofinancování církve. Nejsem ani jeho jednoznačný zastánce. Spíš se v tom všem snažím vyznat. Štvou mne přitom jak povznesené řeči o tom, že ten zájem o finanční zajištění církve je projevem ustrašené nedověry, tak články, které kladou rovnítko mezi přijímání státní dotace a zpronevěru na evangeliu a nevěrohodnost církve. K tomu několik poznámek: