1/2019

Aby z dítěte vyrostl ušlechtilý člověk

Rozhovor s Eliškou Vlasákovou o Fedoru Krchovi

Jak jste se k postavě Fedora Krcha dostala?

Moje teta Vlasta Tobiášová se po válce přihlásila na výzvu Přemysla Pittra, který sháněl pomocníky pro svou „akci Zámky“. Původně byla určená pro židovské děti z koncentračních táborů, ale později přibíral i německé děti, žijící v hrozných poměrech v táborech před odsunem. Teta tam přišla jako devatenáctiletá holka. No, a Fedor Krch tam samozřejmě jako Pittrův přítel pomáhal také. A všechna pedagogická iniciativa byla z jeho hlavy. Alespoň já to tak dnes vidím. Když akce Zámky skončila, vrátila se teta k nám do Kyjova. A z dětského domova v Sobotíně, kam jsme s maminkou a tetou mezitím dostaly, jsme na vánoce 1949 jely do Prahy do Milíčova domu – to ještě byl, pak to zanedlouho skončilo a udělali z toho družinu mládeže – no, a večer před Štědrým večerem se tam sešla celá společnost. A tam, vedle Pittra, seděl i strýček Krch. Poznala jsem ho jako pětileté děcko.

Meditace o oběti

Žijeme ve svobodném světě. Jak je pak možné, že cítíme takovou bezmoc? Proto, že si mocní bez skrupulí ukrajují ze svobody slabších? Že za peníze, nabídku slevy, za nějakou odměnu si lze koupit všechno včetně mínění většiny? Že dostatečně široká mediální masáž, atraktivní jednoduchý populismus nakonec zválcují vše ostatní? Že co není efektivní, nemá žádnou hodnotu? Rozmáhá se jakási rozostřenost, nejsou zřetelné cíle ani cesty. Pojem pravdy, zdá se, ztrácí smysl.

Kázání Miroslava Pfanna

Text Mt 5,13–16 Čtení Mt 5,1–12

Mt 5,13–16: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Otevřený dopis církevnímu představiteli ohledně Istanbulské úmluvy

Prvotní adresát:
Rt. Rev. ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
klas@jbcr.cz

Milý Jene,

připojil jsi svůj podpis pod společné prohlášení sedmi českých církevních představitelů, jímž vyzýváte poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby odmítli ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Za koho mluví Ekumenická rada církví?

Ekumenická rada církví se v prosinci usnesla, že podporuje pojetí manželství jako svazku muže a ženy. Zdánlivě nevinná formulace je v kontextu debat o zrovnoprávnění manželství – tedy jeho otevření i pro páry stejného pohlaví – velmi nekompromisním vyjádřením k tématu, o kterém se přinejmenším v některých církvích zastoupených v ERC aktivně diskutuje.

Michal Tomek – Krajiny nespatřené

„Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“

Antikomunismus, marxismus, solidarita, bible

Brueggemann a marxismus

Dovolím si stručně zareagovat na některé myšlenky W. Brueggemanna z rozhovoru v Pt 8/2018. Na otázku, co znamená prorocké vědomí, odpovídá: … jasně a odvážně identifikovat politickou a ekonomickou praxi, která je v rozporu s Božím záměrem (a proto) … nemá budoucnost. Ekonomická nerovnost a ničení životního prostředí jsou cesty katastrofy. V další části rozhovoru říká, že … stará prorocká zaslíbení se týkají změny (socioekonomického) systému v našem světě. A hned v dalším odstavci: …pojem Božího království znamená nový ekonomický řád, a když Ježíš vyzývá k pokání, protože Boží království je blízko, myslí tím přeorientovat se na novou ekonomiku.