10/1996

Česko-německá otázka na synodu ČCE

Při zasedání 29. synodu došlo 22. listopadu 1996 k významné události, která se týká česko-německých vztahů. Před synodály vystoupil biskup Evangelické církve v Německu (EKD) Dr Johannes Hempel, velvyslanec Spolkové republiky Německo Dr Anton Rossbach a náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Alexander Vondra. Stalo se tak u příležitosti předání Prohlášení 8.

Prohlášení 8. synody Evangelické církve v Německu z jejího 7. zasedání ke smíření mezi Čechy a Němci

1. S pohnutím a vděčností přijímá synoda Evangelické církve v Německu stanovisko synodu českobratrské církve evangelické „K problematice vysídlení sudetských Němců“ z listopadu 1995. Otevřeně, jednoznačně a s velikou vážností mluví toto stanovisko o kolektivních i individuálních českých pochybeních vůči sudetským Němcům v souvislosti s jejich vyhnáním.

Rozpravy/Samenspraak

vedené od roku 1980 v pražských bytových seminářích dostávají novou podobu. Pro akademický rok 96/97 vychází paralelně nizozemská a česká verze časopisu Rozpravy/Samenspraak s předmluvou významného starozákonního badatele Karla Deurloo, který stál u počátků nizozemsko-českých kontaktů, zároveň s Hebe Kohlbrugge.

Rembrandt ’96

rozhovor s A. R. Biterem

(jen mírně silvestrovský)

A. R. Biter bydlí v Kralicích, kousíček od školy, hned naproti Muzeu Bible kralické. Nedávno – hned cestou z bohoslužeb – nám prozradil, že byl 26. října ve Vídni.

Jak se to stalo, Lojzo?

K rozhovoru o odluce

Deváté číslo Protestanta přineslo hned čtyři příspěvky k otázce, která je živá mezi politiky, na veřejnosti i v církvích. Odluku církve od státu spojuje P. Říčan rovnou s koncem tzv. konstantinovské éry, naproti tomu J. Dus se přimlouvá za zachování státních dotací církvím, P. Ruml nabádá pro složitost této otázky k trpělivosti, P.

Hutně a chutně 10/1996

K 28. říjnu 1996 byl in memoriam udělen řád TGM Blahoslavu Hrubému (1911–1990), evangelickému faráři, za války kapitánu armády USA a posléze novináři. V roce 1962 začal vydávat měsíčník RCDA („Náboženství v komunisty ovládaných oblastech“). Ve vydávání časopisu pokračuje vdova Olga Hrubá, roz. Sedláčková.