5/2002

Kázání Štěpána Brodského

Text: Žalm 103,1–5

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

 

Staronové téma – trest

Trest smrti, kolektivní vina, otázka odvety za určité útoky, problematika milostí a amnestie a další podobná témata se znovu a znovu vynořují na hladině veřejného a také mého povědomí. Spolu s vyčtenými teologickými pojmy, jakými jsou například odplata za hřích, hněv a milost boží, mě přivádějí ke školácké úvaze o trestu vůbec.

Co je vidět trhlinou

V roce 1997 zveřejnil Klaas van der Horst svou diplomovou práci Een scheur in het gordijn o vztazích mezi protestantskými církvemi v Nizozemí a Československu v letech 1959 – 1989. Jako první nabídl stručný přehled rozsahu, obsahu a vývoje těchto vztahů, o nichž bádal během svého pobytu na pražské ETF v roce 1996/97.

Amnestie či amnézie?

Na rozdíl od amnézie, což je ztráta paměti, je amnestie udělení milosti, tedy akt státu, který trestá a který se také může uloženého nebo hrozícího trestu vzdát. Zrušení ještě neuloženého trestu se zve abolice. Až na výjimky je právo amnestie v rukou hlavy státu, u nás prezidenta. Tedy ne vinu zapomenout, ale upustit od jejího potrestání, popřípadě trest zmírnit nebo zkrátit.

Nadace Divoké husy 5/2002

Květnovou sbírku v druhé polovině května chceme věnovat obecně prospěšné společnosti Tyfloservis se sídlem v Praze, která se zabývá různorodou pomocí slabozrakým lidem na 12 místech v celé České republice. Mezi hlavní činnosti patří i nácvik čtení a psaní Braillova písma, které je plně založeno na hmatu.