Žena! Žena! Jen žena?

Číslo

Po delší době otvíráme překladatelský klub Protestanta, tentokrát nad jedním z textů, které autoritativně stavějí ženu do podřadného postavení. Původně bylo připraveno jako ranní pobožnost pro Farářský kurz 25. ledna 2017

Biblický text, který nás dnes může inspirovat, čteme v 1 Tm 2,7–15:

Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

Obtížný oddíl Nového zákona. Jedno z míst, kde se nám ukazuje lidská stránka Písma, jeho poplatnost dobovým trendům. Temným místům Písma je třeba porozumět z těch jasnějších: tak staroprotestantská hermeneutická zásada. Pokusím se toto temné místo epištoly Timoteovi na základě oné zásady reformulovat:

„Chci tedy, aby se muži i ženy všude ve shromáždění modlili, bez hněvu a hádek. Ať se muži i ženy oblékají do čeho chtějí, ale jen ať je starost o to, do čeho se oblékají a jak vypadají, neodvede od života ve víře, lásce a naději. Ženy i muži ať navzájem přijímají poučení mlčky, neboť není slušné skákat druhému do řeči. Ať každé lidské poučování a napomínání přijímají s otevřeným srdcem, ale také kriticky a nebojí se odporovat, je-li to nutné, zvláště odporuje-li to Duchu evangelia. Učit nedovoluji nikomu, kdo se sám nic nenaučil a jehož srdce je zatvrzelé a plné touhy po moci. Žádný člověk nemá mít totální moc nad druhým, všichni se mají nechat vést Božím Duchem. A zvláště muži: byl to především Adam, kdo se chtěl Bohem stát. Žena, ta si chtěla jen jablko dát a možná se se svým mužem chtěla milovat. Spaseni budou oba pouhou vírou a pouhou boží milostí.“

Modlitba

Bože, Otče, děkujeme ti, že i dnes nám dopřáváš čas: žít, milovat, věřit, doufat. Dej, ať i tento den prožijeme v tvém Duchu, ať čas nám daný nemarníme planými řečmi, myšlenkami a činy. Prosíme, veď nás a uč nás, jak funguje tvá láskyplná moc. Skrze Krista, našeho Pána. Amen