PRO HOMINE 2010/NOHY – razitelé cesty k budoucímu

Číslo

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Noha – konečný úsek dolní končetiny u člověka – hebrejsky regel, řecky pús, latinsky pes. Regel je od r-g-l, což znamená „jít jako zvěd“, pronikat průrazně a promyšleně na cizí území, někdy až pomlouvat. Lidská noha je výzkumnice, proniká v neznámo, okupuje místa dříve známá pod označením „hic sunt leones“. Mít rychlé nohy byla výhoda, ale i výsada. Joábův gladiátor Asáel „byl čerstvý na nohy své jako srna v poli“. (2S 2,18 – kral.) Nejde patrně především o výraz (vojenské nebo hospodářské) síly: O Hospodinu se říká „Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.“ (Ž 147,10 – kral.) Spíše běží o cíle misijní: „Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv.“ (Iz 52,7 – B21) Nohy jsou „krásné“ tím, že šíří krásné zprávy Božího evangelia. Evangelijní (tórické) nohy božích poslů zkrásňují náš svět, dosud značně protihospodinovský. Metafora nohy (nohou) se nepoužívá o Hospodinu – patrně kvůli pohanským paralelám. Ovšem novozákonní apokalypsa sděluje, že nohy Syna člověka jsou podobné mosazi (Zj 1,15). Marie z Betany „si sedla k nohám Ježíšovým“ a naslouchala mu (L 10,39). Nohy ženy v Písni písní představují vysoké erotické estetikum: „Jak krásné jsou tvé nohy…“ (Pís 7,2), ovšem „v opánkách“ – tedy ozdobené lehkou obuví. Nohy (krásné) ženy jsou erotickou Prozřetelností nabídnuty zvláště mužům, kdo by se nepokochal a nezatrnul nad tím (pů)vabem! Proto je tanec (Pís 7,2) demonstrací Božího erotického příklonu k nám, a nejen mužům. Vždyť jsou obdivována stehna Milého, jsou to „sloupy z bílého mramoru“ (Pís 5,15). Alegoricky chápe nohy apoštol Pavel v listu Efezanům: o Kristových svědcích by mělo platit: „A obuté majíce nohy v hotovost k evangeliu pokoje.“ (Ef 6,15)

1. Nohy máš k tomu, aby ses dostal na místa tvých božích služeb. To by nemělo překazit ani vozíček.

2. Zkrásni svou nožní technikou šeré propasti a propadliny nám blízkého světa, aby Evangelium a Tóra se dostaly do každé domácnosti a kanceláře.

3. Tanec (včetně tanců rituálních) a gymnastika žen (a ovšem i mužů) ať nám zvedají erotický adrenalin.

4. Přání: poezie chůze nechť zangažuje naši protestantskou teologii. Nohy – to je traktát! Vida!