Před osmi sty lety

Číslo

Čína, Indie, muslimské země zůstávaly na své vysoké kulturní úrovni. V Cordobě zemřel filosof Ibn Rušd (Averroes). Svým učením o dvou pravdách hleděl uvolnit vzdělancům prostor ve společnosti semknuté islámským pravověřím.

Křižákům zůstal jen úzký pruh přístavních měst při levantském pobřeží, avšak křesťanský jihozápad Evropy horlivě využíval zkušeností a poznatků získaných u Arabů – od výroby papíru po arabské číslice a Aristotelovy spisy. Nejenže dospěl k úrovni dosud vždy pokročilejších východních zemí. Po vzniku samosprávných měst přibývalo zde dalších svědectví o nové, jinde dosud neznámé cestě vývoje.

Po celé Francii, na severu Pyrenejského poloostrova, ojediněle v Anglii a v Německu se stavěly gotické katedrály. Od Salerna po Oxford vznikly university, nová, svobodná učení, nezávislá na mnišských řádech. V diskusích na akademické půdě se při hledání co nejpřesnějšího vyjádření svobodně vyslovovaly soudy, leckdy odchylné od církevního učení.

Když na odporu italských měst ztroskotaly snahy Friedricha Barbarossy obnovit nad celým křesťanstvem svrchovanost císařské moci, vyvrcholila kolem roku 1200 moc římských papežů. Innocenc III. přímo ovládal střed a jih Itálie, s výjimkou Francie a Německa byli jeho vasaly ostatní králové.

Podle církevního práva nemělo duchovenstvo podléhat světským soudům. Skutečností se stal celibát kněží. Původní požadavek Clunyjského hnutí po svobodné volbě biskupů vyústil ve faktické rozhodování papežské stolice.

To vše ne bez protestu. Jako bulharští bogomilové i albigenští v jižní Francii vyznávali ideál chudoby. Rozlišováním lidí na syny světla a syny tmy opouštěli křesťanství, a byli církví prohlášeni za kacíře.

Stejný ortel postihl bratrstvo lyonských chudých za to, že jako prostí lidé začali druhým kázat z bible: Obcházejí vždy dva a dva, bosí, odění v lněná roucha, nic nevlastnící. Všechny věci mají společné jako apoštolé. Následují nazí nahého Krista.

1198 v Aragonii uzákonili pro kacíře trest smrti upálením.

Úpadku moci německých císařů dovedl využít Přemysl Otakar I., jeden z nejschopnějších českých panovníků. Dohodou s bratrem Vladislavem ukončil spory mezi Přemyslovci a skoncoval i s plány na rozčlenění českého státu na tři říšská knížectví v čele s českým knížetem, pražským biskupem a moravským markrabětem.

Za středověké kolonisace byli porobeni Polabští Slované. 1201 založili Němci Rigu. Tamní biskup ustavil řád Mečových rytířů, který přinutil Lotyše k pokřtění.