Krize, nacionalisté a budoucnost demokracie

Číslo

Už druhým rokem se spolu se současným světem nacházíme ve finanční krizi, která přechází i do krize ekonomické a částečně i sociální. S krizí se objevují některé znepokojivé sociální a politické momenty. Roste nezaměstnanost a zároveň i sociální napětí v městech a místech, kde je sociálně neuspokojivá situace, zvláště když se tam nacházejí větší sociálně vyloučené komunity. To se týká zvláště severozápadních Čech. Návrhy radikálních řešení mají sice jistý ohlas mezi určitými vrstvami obyvatelstva, proto se jimi někteří lokální politici pokoušejí zviditelnit na místní i na celostátní politické scéně, dlouhodobě uspokojivé řešení situace však od nich nelze očekávat. Z krize a zhoršující se sociální situace se pokoušejí těžit nacionálně, xenofobně a rasisticky orientované skupiny mladíků poslouchajících podivné ideology. Mezi jinými jsou to tzv. „Autonomní nacionalisté“.

Posledně jmenované uskupení svolalo demonstraci do Ústí nad Labem na druhou půli dubna, údajně jako smuteční pochod za oběti spojeneckého bombardování Ústí nad Labem. Demonstraci město nezakázalo, protože byla šikovně právně naformulovaná a protože město nestihlo provést všechny právně vyžadované úkony pro zákaz, když na to mělo tři dny, do nichž se počítá i sobota a neděle. Vláda i poslanci by měli uvažovat o novelizaci tohoto právního předpisu. Zakázalo však, protože už bylo lépe připraveno, dvě další demonstrace vzápětí ohlášené na dvě jiná místa v Ústí na tentýž den.

Na ohlášené demonstraci je znepokojivých několik skutečností. „Nacionalisté“ ji pořádají po vzoru německých neonacistů, kteří takto každoročně „vzpomínají“ na oběti bombardování Drážďan. S těmito neonacisty jsou v čilém kontaktu, jak je doloženo už i česko-saskou odbornou studií (Nebezpečné známosti). Na demonstraci zvou prostřednictvím českých i německých webů, na nichž se vyskytuje antisemitská a nacistická propaganda. Např. na stránce provozované jistým A. B. Aussigerem s podtitulem: „Revoluční cestou k národnímu socialismu“ se vyskytuje rubrika „Žid v přísloví národů“ či proslov J. Göbbelse. Pochod se má uskutečnit s pochodněmi. Takto naposledy v Ústí pochodovali nacisté v roce 1945. Připomenutí obětí války je v pořádku, ale podivná je tato selekce. Tou naznačují, na čí straně stojí. Kdyby nacisté nerozpoutali válku, nedošlo by k bombardování Ústí. Sraz mají na Lidickém náměstí, což svědčí o tom, že nemají žádnou úctu k obětem vyhlazených Lidic.

Tyto znepokojivé skutečnosti mají i svou světlou stránku. V Ústí nad Labem vznikla občanská iniciativa: „V Ústí neonacisty nechceme“ (www.vustineonacistynechceme.cz). V této iniciativě se sešli lidé z „Člověka v tísni“, z místních muzeí, galerií, divadel, archivu, univerzity, atd. a ve spolupráci s vedením města chtějí ukázat, že si nepřejí, aby tito „nacionalisté“, kteří si pubertálně pohrávají s nacistickou symbolikou, v Ústí pochodovali, propagovali svou hloupou ideologii, šířili ve společnosti strach a nenávist, vyvolávali duchy nacismu a války. „Nacionalisté“ se odvolávají na demokratické svobody, tedy na svobodu slova a shromažďování, zároveň se však hlásí k režimu, který tyto svobody i jejich nositele tím nejhorším způsobem likvidoval. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmé, jsou to křehké květiny. Jestliže o ně nebudeme pečovat, mohou se stát snadnou kořistí staronových ideologů a diktátorů. Ústí nad Labem není jediné místo, kde se podobné pochody konají. Proto je na čase, aby demokraté všech politických směrů začali ukazovat a prokazovat, že demokracie není věcí jen politiků a policistů, ale všech odpovědných občanů. Vedle občanské účasti na věcech veřejných bychom měli podporovat i všechny snahy o sociálně citlivé řešení sociální exkluze a dlouhodobě neutěšitelných sociálních problémů.

Z projevu na demonstraci „V Ústí neonacisty nechceme“

Jsem rád, že zde vznikla občanská iniciativa VUNN a mohl jsem se k ní připojit, protože nacismus byl nejhorší ideologií a nejnelidštějším režimem 20.století.

Svoboda slova je základní hodnotou západní demokracie. Přišli s ní staří Řekové, byla důležitá pro reformaci, osvícenství, americkou i francouzskou revoluci, pro Masaryka, první československou republiku, v roce 1968, pro obránce lidských práv sdružených v Chartě 77 a další občanské iniciativy a pro vznik sametové revoluce v roce 1989. Je důležitá pro naši i evropskou demokracii, pro mezinárodní společenství.

Svoboda je pravou svobodou, když ji člověk užívá k dobrému životu a nikoho druhého neomezuje, neutlačuje, neohrožuje. Stará dobrá liberální zásada říká: moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Svoboda není libovůle nebo svévole, ale je spojena s odpovědností. Demokratická svoboda je spojena s konceptem lidských práv. Koncept lidských práv říká, že každý člověk má právo na důstojný a svobodný život. Toto právo není jen právem, ale i povinností a závazkem. Respektujeme hodnotu a právo na život druhého a sami jsme respektováni.

Jestliže někdo svobody slova a lidských práv zneužívá k tomu, aby rozsíval nenávist a nepřátelství vůči jiným lidem, či dokonce vůči jiným skupinám lidí, stává se pro spoluobčany i pro demokracii nebezpečným a je nutné ho zastavit. Pokud porušuje zákon, musí jednat státní orgány a policie. Pokud to státní orgány neposoudí jako porušení zákona, potom je třeba, aby jednali občané. Občané však mohou od politiků požadovat, aby jednali v jejich zájmu. Jde o to, zda občanům záleží na zachování svobody, na kvalitě naší demokracie, zda budou na veřejnosti vystupovat pouze pochybná individua, která obdivují třetí říši, hrají si na Hitlerjugend a vykřikují hesla typu: „Čechy Čechům“ či „Nic než národ“, či občanská sdružení a iniciativy, které se hlásí k demokratickým hodnotám a kreativně je rozvíjejí.

Co vede mladé lidi, že ve svobodné demokratické společnosti, která jim nabízí řadu studijních, pracovních, cestovních a jiných možností, obdivují nacismus? Roli hraje ekonomická krize a sociální problémy regionu. Je to také potřeba protestu, zviditelnění se, potřeba najít nepřítele. Teprve nepřítel dává jejich životu smysl. Je to ubohé a politováníhodné. Chytají se rasismu, xenofobie, nacionalismu. To je společenské podhoubí, z něhož vyrůstá fašismus i nacismus.

Řada z pubertálního protestu vyroste, jsou však mezi nimi ideologové, kterým jde o chaos a násilí ve společnosti. Nemůžeme nečinně přihlížet, aby se nestalo něco podobného jako v Německu v roce 1933 nebo u nás v roce 1948. Svoboda je lepší než otroctví a demokracie je lepší než tyranie a diktatura. Masaryk říkal: Každá demokracie je pouze pokusem o demokracii. Máme mnoho rezerv v demokratickém myšlení i jednání. Jako svobodní a odpovědní občané pečujme o naši demokracii. Snažme se ji zlepšovat postupně, věcnou diskusí, uvážlivě, ne prostřednictvím populistických, radikálních řešení. Demokracie není jen věcí politiků, státních úředníků a policistů, je to věc nás občanů, věc veřejná, naše res publica.

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 15. 4. 2009