1/1995

Stanovisko komise 26. synodu

Stanovisko komise 26. synodu pro zkoumání cesty církve od roku 1945

Volba ThDr J. Hromádky za seniora moravskoslezského seniorátu vyvolala v církvi kontroverzi. Nezpochybňujeme řádnou a obětavou činnost br. Hromádky jako faráře sborů naší církve, pokládáme však za svou povinnost upozornit církevní veřejnost na výhrady vůči jeho působení v předchozích funkcích:

Hutně a chutně 1/1995

Sarkanderovská diskuse nabírá na obrátkách. Typicky ostře zhodnotil situaci v LN Jan Dus, odpovědí mu byla méně věcná, o to však nábožnější řeč Františka Schildbergera. Karel Steigerwald vyřešil problém po svém: katolíci nechť postaví sochu svatořečenému na jednom konci náměstí, evangelíci zlopověstnému na konci druhém – a hlavně ať s tím dají pokoj.

Husitská revoluce I–IV

František Šmahel, Historický ústav ČAV, Praha 1993

Historický ústav ČAV vydal, žel v nepatrném nákladu, čtyřsvazkové dílo předního současného husitologa, Františka Šmahela. Pokládáme za potřebné upozornit na tento počin již zcela předběžnou informací.

Nic nového pod sluncem

Slovo do tržního hospodářství kol. r. 1460:

Obyčej dobrých kupcóv jest pět věcí zachovati: nejprve, nedržeti peněz svých mrtvých, ale vždyť ziskovati mají; druhé, nemieti jich na jednom místě; třetie, plniti sliby; čtvrté, nedoufati ve veliké bezpečnosti; páté, aby nikdy nezrušil rčenie svého a neklamal.

Alois Volkman

Teprve zmalomyslnění zatracenci

nemocničních oddělení

se obracíme…

 

… na absolventa university utrpení

na Golgotě

s mimořádnou praxí.

Přijímá každý případ

komplikovaný nejasný

i vrácený z jiných klinik

do své náruče

na oživovací oddělení

Božích zákroků a pravd

do péče Boží vůle.