Petr Pazdera Payne

Rybí zátylek

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Kudy na strach z cizích? Po ovoci poznáte je

Doba je plná obav

Z neznámého a z cizího. Některé reakce veřejnosti hraničí s panikou. Zkusme ty strachy tematizovat, racionalizovat. Rozlišovat.

Smířlivý muž

Martin T. Zikmund: Hledat Pánovu tvář – rozhovor, eseje, kázání, Katolický týdeník Praha 2015

2.266.593.186… aneb nad aktuálním vývojem vztahů státu a (nejen evangelické) církve

debata Petra Pazdery Payna a Pavla Keřkovského

Mezi 12. a 16. červnem proběhla po mailu debata mezi dvěma členy širšího kolegia redakce Protestanta, jejíž hlavní body prostředkujeme, zejména jako podnět k dalšímu rozhovoru mezi křesťany i jinde. 

Kolektivní vina a kolektivní nevina

(zamyšlení k letošní prezidentově abolici)

Kolektivní vina je nesmysl. Chybný koncept kolektivní viny komplementárně doprovázívá stejně chybný koncept kolektivní neviny. Vinni jsou příslušníci určité skupiny, a nevinní jsou ti ostatní. Je to pořád: oni a my.

Otázky pro kazatele nad kázáním Jáchyma Gondáše (Protestant č. 8/ 2012)

Jak může někdo říct, že hledání Boha, přesněji „karamazovské hledání Boha“ má „jen málo společného s Biblí, s křesťanstvím, s vírou“?

Nejsou výroky tohoto typu příkladem zavádějícího zjednodušování? Nepřemýšlet, netázat se, Boha nehledat. Nečíst Dostojevského, a pokud ano, tedy s určitým předporozuměním.

Zpráva o hřbitově v obci S–é

Zeď odděluje dvě protilehlé hemisféry hřbitova na kraji vesnice. Je to věc náhledu: podle některých se jedná o dva hřbitovy se společnou oddělující zdí. Symboly na vrcholcích páru pěkných branek napovídají, že ten vlevo je katolický a ten vpravo evangelický. Hřbitovy jsou zrcadlově stejné, s tím rozdílem, že vlevo vyrostly kříže, zatímco vpravo se krčí mohyly bez atributů.

Kázání Petra Pazdery Payna

Znovuzrození (Nikodém)

Čtení: Izaiáš 29,13–21; Galatským 5, 16–17; Římanům 8,2nn

Text: Jan 3,1–17

Jak jsi zkormoucená, duše má

PKP 08 – Žalm 42 v překladu Petra Pazdery Payna

Naříkám, křičím, a neodpovídáš

PKP 05: Žalm 22 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 22

K provedení na zjitřenou ajjalu

píseň pro Davida

Bože můj, Bože můj,

proč jsi mě opustil?

Zanechán napospas

těmito slovy naříkám,

Bože můj,

křičím ve dne, a neodpovídáš,

Překladatelský klub Protestanta PKP 02: Žalmy 1 a 24 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 1

Člověkem radosti je ten,

kdo nejedná způsobem zvrácených:

cestu hříšných nepodstupuje,

doma mezi vysměvači není,

anžto si zamiloval zákon Nejvyššího,

hloubá v něm dnem i nocí,

je jako strom,

jenž roste nad vodní struhou,

rodí ovoce, když je čas,

a jeho listí neusychá,

vše, co činí, se mu zdaří.

Překladatelský klub Protestanta

(PKP 01: Marek 5, 21–42; Lukáš 8, 40–56)

Počínajíce evangelijními překlady a článkem Petra Peňáze otevíráme v tomto ročníku Protestanta rubriku zkusmých překladů Písma, včetně článků na toto téma.

Znovuoživení náboženských konceptů v informatickém věku

Recenze Prostoru, společensko-kulturní revue, č. 79, Praha 2008

Svědomí národa v literatuře

Nad románem Tomáše Zmeškala Milostný dopis klínovým písmem

Jako lidi vidím stromy se procházet

PKP 08/2008

Marek 8,22–26

Když zašel do Betsaidy, předvedli mu slepce s prosbou, aby se ho dotkl.

Vzal slepce za ruku a vyvedl ho za město. Plivl mu do očnic, položil na něj ruce… pak se ho zeptal: „Co vidíš?“

Rozhlédl se a pravil: „Hle, jako lidi vidím stromy se procházet.“

Kdyby to nebyla řeč a slova

PKP 06/2008: Žalm 19 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 19

Ke zhudebnění, píseň pro Davida

Nebesa vypovídají o Boží vznešenosti,

obloha nese jeho rukopis,

den po dni se ujímá řeči,

noc za nocí se dává poznat.

Kdyby to nebyla řeč a slova,

naslouchat jejich hlasu by bylo k ničemu.

Probouzející sen

Veškerá poiésis, umění, filosofie, náboženská řeč, pouze v odkazu hovoří „o“ ryzím a pravém, ona sama tím ryzím v žádné podobě, nízké či vysoké, není a ani být nemůže.

Beze stopy lásky PKP 05/2008: 1. Korintským 13

Filmové titulky k chorálu ve srovnání s Biblí kralickou

Jako hlína pod rukou hrnčířovou

PKP 04/2008: Jeremiáš 18,1–11 v překladu Petra Pazdery Payna

Jeremiášovi se událo slovo od Hospodina, jenž pravil:

„Vstaň, vstoupíš do hrnčířské dílny a tam ti dám zaslechnout svá slova.“

Syndikovat obsah