Petr Pazdera Payne

Hrnečku, dost!

Jeden schopný mladý právník se přede mnou chlubil, kolik metrů čtverečních obytné plochy vybudoval. Příznačné. Jako by nebylo důležité, jak zrekonstruovaný domek či byt vypadají, jaké je jeho okolí, jaký je tam vzduch a je-li tam klid a světlo, jaké jsou pokoje… to nejdůležitější, co o svém novém bydlišti dovedl říci, bylo číslo. Počet metrů čtverečních.

Teologie ve výbavě současného zločince

Trest jako odnětí jistých svobod

Mnohé věci ve společnosti běží samospádem nebo dejme tomu ze setrvačnosti, každopádně nereflektovaně. Nezaznamenal jsem, že by někdo nějak zvlášť reflektoval trestní systém v naší republice, že by se na téma trestu vedla debata, ať už mezi právníky, filosofy nebo dokonce teology. Jaký je vůbec smysl trestu?

Rybí zátylek

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Kudy na strach z cizích? Po ovoci poznáte je

Doba je plná obav

Z neznámého a z cizího. Některé reakce veřejnosti hraničí s panikou. Zkusme ty strachy tematizovat, racionalizovat. Rozlišovat.

Smířlivý muž

Martin T. Zikmund: Hledat Pánovu tvář – rozhovor, eseje, kázání, Katolický týdeník Praha 2015

2.266.593.186… aneb nad aktuálním vývojem vztahů státu a (nejen evangelické) církve

debata Petra Pazdery Payna a Pavla Keřkovského

Mezi 12. a 16. červnem proběhla po mailu debata mezi dvěma členy širšího kolegia redakce Protestanta, jejíž hlavní body prostředkujeme, zejména jako podnět k dalšímu rozhovoru mezi křesťany i jinde. 

Kolektivní vina a kolektivní nevina

(zamyšlení k letošní prezidentově abolici)

Kolektivní vina je nesmysl. Chybný koncept kolektivní viny komplementárně doprovázívá stejně chybný koncept kolektivní neviny. Vinni jsou příslušníci určité skupiny, a nevinní jsou ti ostatní. Je to pořád: oni a my.

Otázky pro kazatele nad kázáním Jáchyma Gondáše (Protestant č. 8/ 2012)

Jak může někdo říct, že hledání Boha, přesněji „karamazovské hledání Boha“ má „jen málo společného s Biblí, s křesťanstvím, s vírou“?

Nejsou výroky tohoto typu příkladem zavádějícího zjednodušování? Nepřemýšlet, netázat se, Boha nehledat. Nečíst Dostojevského, a pokud ano, tedy s určitým předporozuměním.

Zpráva o hřbitově v obci S–é

Zeď odděluje dvě protilehlé hemisféry hřbitova na kraji vesnice. Je to věc náhledu: podle některých se jedná o dva hřbitovy se společnou oddělující zdí. Symboly na vrcholcích páru pěkných branek napovídají, že ten vlevo je katolický a ten vpravo evangelický. Hřbitovy jsou zrcadlově stejné, s tím rozdílem, že vlevo vyrostly kříže, zatímco vpravo se krčí mohyly bez atributů.

Kázání Petra Pazdery Payna

Znovuzrození (Nikodém)

Čtení: Izaiáš 29,13–21; Galatským 5, 16–17; Římanům 8,2nn

Text: Jan 3,1–17

Jak jsi zkormoucená, duše má

PKP 08 – Žalm 42 v překladu Petra Pazdery Payna

Naříkám, křičím, a neodpovídáš

PKP 05: Žalm 22 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 22

K provedení na zjitřenou ajjalu

píseň pro Davida

Bože můj, Bože můj,

proč jsi mě opustil?

Zanechán napospas

těmito slovy naříkám,

Bože můj,

křičím ve dne, a neodpovídáš,

Překladatelský klub Protestanta PKP 02: Žalmy 1 a 24 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 1

Člověkem radosti je ten,

kdo nejedná způsobem zvrácených:

cestu hříšných nepodstupuje,

doma mezi vysměvači není,

anžto si zamiloval zákon Nejvyššího,

hloubá v něm dnem i nocí,

je jako strom,

jenž roste nad vodní struhou,

rodí ovoce, když je čas,

a jeho listí neusychá,

vše, co činí, se mu zdaří.

Překladatelský klub Protestanta

(PKP 01: Marek 5, 21–42; Lukáš 8, 40–56)

Počínajíce evangelijními překlady a článkem Petra Peňáze otevíráme v tomto ročníku Protestanta rubriku zkusmých překladů Písma, včetně článků na toto téma.

Znovuoživení náboženských konceptů v informatickém věku

Recenze Prostoru, společensko-kulturní revue, č. 79, Praha 2008

Svědomí národa v literatuře

Nad románem Tomáše Zmeškala Milostný dopis klínovým písmem

Jako lidi vidím stromy se procházet

PKP 08/2008

Marek 8,22–26

Když zašel do Betsaidy, předvedli mu slepce s prosbou, aby se ho dotkl.

Vzal slepce za ruku a vyvedl ho za město. Plivl mu do očnic, položil na něj ruce… pak se ho zeptal: „Co vidíš?“

Rozhlédl se a pravil: „Hle, jako lidi vidím stromy se procházet.“

Kdyby to nebyla řeč a slova

PKP 06/2008: Žalm 19 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 19

Ke zhudebnění, píseň pro Davida

Nebesa vypovídají o Boží vznešenosti,

obloha nese jeho rukopis,

den po dni se ujímá řeči,

noc za nocí se dává poznat.

Kdyby to nebyla řeč a slova,

naslouchat jejich hlasu by bylo k ničemu.

Probouzející sen

Veškerá poiésis, umění, filosofie, náboženská řeč, pouze v odkazu hovoří „o“ ryzím a pravém, ona sama tím ryzím v žádné podobě, nízké či vysoké, není a ani být nemůže.

Syndikovat obsah