Petr Pazdera Payne

Kázání Petra Pazdery Payna

O rodině

Text: Izaiáš 57,8

Iz 57,8: Neskrývat se před vlastní krví.

Rodina, rod, národ. To jsou posvátné hodnoty. Někdy až moc.

O oběti J. K.

Epištola Židům 5, 7–12: Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.

Tomáš Pergler: Sochy, Michal Machat: Ilustrace

Výstava v galerii Scarabeus, ul. Ivana Zajíce 7, Praha Letná, 15. 2.–13. 3. 2005

Čechov a Dostojevskij

ku stému výročí smrti Antona Pavloviče

(malé gymnaziální srovnání)

OLAM. Krátké kázání očase

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.

Vzestup a pád postavy Samsona ve světové literatuře

Přímo na protější stěně visela Řehořova fotografie z vojny, zobrazovala ho coby poručíka, jenž s rukou na kordu a bezstarostným úsměvem vyžaduje respekt k svému postoji i uniformě.

F. Kafka: Proměna

O duši

Následující dvojprogram o duši začal svým povzdechem nad ekumenickým překladem P. P. Payne, nad jehož textem se rozproudila v redakci tak živá debata, že jsme požádali jejího hlavního aktéra o reakci. Jakkoli jde o téma subtilní, přece se v něm odráží cosi z nouze i ducha doby, budeme tedy vděčni za další reakce.

Písmo bez duše

Je jako tělo bez duše

Kázání Petra Pazdery Payna

Eucharistie

1. čtení: Jan 6, 52–59

Text: Matouš 26,26–28 a 1. Petrova 1,18–21

Z čeho vlastně žijeme? Komu jsme za to dlužni? Lze vůbec vyčíslit náš dluh? A je-li jaký?

Hrnečku, dost!

Jeden schopný mladý právník se přede mnou chlubil, kolik metrů čtverečních obytné plochy vybudoval. Příznačné. Jako by nebylo důležité, jak zrekonstruovaný domek či byt vypadají, jaké je jeho okolí, jaký je tam vzduch a je-li tam klid a světlo, jaké jsou pokoje… to nejdůležitější, co o svém novém bydlišti dovedl říci, bylo číslo. Počet metrů čtverečních.

Teologie ve výbavě současného zločince

Trest jako odnětí jistých svobod

Mnohé věci ve společnosti běží samospádem nebo dejme tomu ze setrvačnosti, každopádně nereflektovaně. Nezaznamenal jsem, že by někdo nějak zvlášť reflektoval trestní systém v naší republice, že by se na téma trestu vedla debata, ať už mezi právníky, filosofy nebo dokonce teology. Jaký je vůbec smysl trestu?

Rybí zátylek

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Násilí obrazů

Českobratrská církev evangelická odmítla svátostně estetické řešení svých kostelů a modliteben. Vyplynulo to z reformačního důrazu na pouhé slovo a jeho slyšení, z něhož pramení víra.

Staronové téma – trest

Trest smrti, kolektivní vina, otázka odvety za určité útoky, problematika milostí a amnestie a další podobná témata se znovu a znovu vynořují na hladině veřejného a také mého povědomí. Spolu s vyčtenými teologickými pojmy, jakými jsou například odplata za hřích, hněv a milost boží, mě přivádějí ke školácké úvaze o trestu vůbec.

Identita

motto:

Na sračky, na sračky… to jde píseň má … a když nejsem na sračky, tak to nejsem já…“

(lidová hospodská píseň)

Jonáš – experimentální výklad

Biblická kniha Jonáš hovoří o tajemném vztahu povolání a zapletení, ne-li zasvěcení. Teze tohoto příspěvku zní: V příběhu o Jónovi můžeme pozorovat, jak se pojetí věrné jahvismu vyrovnávalo s obsahy starověkých, zejména řeckých mýtů, jimiž se živila dobová mysterijní náboženství.

Paralely

Syndikovat obsah