Petr Pazdera Payne

Kázání Petra Pazdery Payna

Text: Zachariáš 3,1–10

Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu.

Camusovo evangelium negativní víry

Camusův atheismus je výjimečný. Nepopírá Boha z racionalistického stanoviska, nýbrž z důvodu své negativní víry. Camus věří, že Bůh není. Přesto vyvstávají před člověkem velké metafyzické problémy. Tak se francouzský existencialista venkoncem jeví být spíš náboženským myslitelem než filosofem.

Kočičáci

Jsem v pytli.

Spolu s dalšími neposlušnými koťaty.

Nepodařilo se správně namíchat geny. Mělo jsem být trochu víc po babičce z otcovy strany než po dědečkovi ze strany matčiny. Ten se totiž taky nevyved’. Dnes už se ví, jak takovým věcem zcela přímočaře předcházet. Říká se tomu postnatální euthanasie. Jde vpodstatě o utracení – co nejdříve po narození.

Kůň za bouře

Bílá paní de la Croix

sedí se mnou v autě

kolem lítaj blesky

a země se černá

 

Samí pánové ve vestách

nože za opasky

na nebi helikoptéra

a déšť pořád déšť

 

„Je tu per metr mnoho lidí“

říkám bílý paní

„to u vás ve Francii

se líp žije – míň prší“

 

„A taky se míň mluví,“

ProScripta 2/2001

Zátiší s kabátem a kloboukem

„Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde

den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců

k synům a srdce synů k otcům, abych při svém

příchodu nestihl zemi klatbou.“

 

(Starý Zákon, proroctví Malachiáše proroka,

poslední dva verše)

 

Kudy na strach z cizích? Po ovoci poznáte je

Doba je plná obav

Z neznámého a z cizího. Některé reakce veřejnosti hraničí s panikou. Zkusme ty strachy tematizovat, racionalizovat. Rozlišovat.

Smířlivý muž

Martin T. Zikmund: Hledat Pánovu tvář – rozhovor, eseje, kázání, Katolický týdeník Praha 2015

2.266.593.186… aneb nad aktuálním vývojem vztahů státu a (nejen evangelické) církve

debata Petra Pazdery Payna a Pavla Keřkovského

Mezi 12. a 16. červnem proběhla po mailu debata mezi dvěma členy širšího kolegia redakce Protestanta, jejíž hlavní body prostředkujeme, zejména jako podnět k dalšímu rozhovoru mezi křesťany i jinde. 

Kolektivní vina a kolektivní nevina

(zamyšlení k letošní prezidentově abolici)

Kolektivní vina je nesmysl. Chybný koncept kolektivní viny komplementárně doprovázívá stejně chybný koncept kolektivní neviny. Vinni jsou příslušníci určité skupiny, a nevinní jsou ti ostatní. Je to pořád: oni a my.

Otázky pro kazatele nad kázáním Jáchyma Gondáše (Protestant č. 8/ 2012)

Jak může někdo říct, že hledání Boha, přesněji „karamazovské hledání Boha“ má „jen málo společného s Biblí, s křesťanstvím, s vírou“?

Nejsou výroky tohoto typu příkladem zavádějícího zjednodušování? Nepřemýšlet, netázat se, Boha nehledat. Nečíst Dostojevského, a pokud ano, tedy s určitým předporozuměním.

Zpráva o hřbitově v obci S–é

Zeď odděluje dvě protilehlé hemisféry hřbitova na kraji vesnice. Je to věc náhledu: podle některých se jedná o dva hřbitovy se společnou oddělující zdí. Symboly na vrcholcích páru pěkných branek napovídají, že ten vlevo je katolický a ten vpravo evangelický. Hřbitovy jsou zrcadlově stejné, s tím rozdílem, že vlevo vyrostly kříže, zatímco vpravo se krčí mohyly bez atributů.

Kázání Petra Pazdery Payna

Znovuzrození (Nikodém)

Čtení: Izaiáš 29,13–21; Galatským 5, 16–17; Římanům 8,2nn

Text: Jan 3,1–17

Jak jsi zkormoucená, duše má

PKP 08 – Žalm 42 v překladu Petra Pazdery Payna

Naříkám, křičím, a neodpovídáš

PKP 05: Žalm 22 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 22

K provedení na zjitřenou ajjalu

píseň pro Davida

Bože můj, Bože můj,

proč jsi mě opustil?

Zanechán napospas

těmito slovy naříkám,

Bože můj,

křičím ve dne, a neodpovídáš,

Překladatelský klub Protestanta PKP 02: Žalmy 1 a 24 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 1

Člověkem radosti je ten,

kdo nejedná způsobem zvrácených:

cestu hříšných nepodstupuje,

doma mezi vysměvači není,

anžto si zamiloval zákon Nejvyššího,

hloubá v něm dnem i nocí,

je jako strom,

jenž roste nad vodní struhou,

rodí ovoce, když je čas,

a jeho listí neusychá,

vše, co činí, se mu zdaří.

Překladatelský klub Protestanta

(PKP 01: Marek 5, 21–42; Lukáš 8, 40–56)

Počínajíce evangelijními překlady a článkem Petra Peňáze otevíráme v tomto ročníku Protestanta rubriku zkusmých překladů Písma, včetně článků na toto téma.

Znovuoživení náboženských konceptů v informatickém věku

Recenze Prostoru, společensko-kulturní revue, č. 79, Praha 2008

Svědomí národa v literatuře

Nad románem Tomáše Zmeškala Milostný dopis klínovým písmem

Syndikovat obsah