Jan Čapek

Vzpomínka na Jana Třísku (1936–2017)

Bylo to v létě roku 1952, kdy probíhala čtrnáctidenní evangelická lesní brigáda v Jeseníkách ve vesnici Jozefová, jejíž němečtí obyvatelé byli po válce odsunuti. Jozefová ležela v kopcích nad polesím Františkov nedaleko městečka Branná severně od Hanušovic.

V šat bílý odění

Historička Dr. Milena Šimsová v této knize (Eman 2005) předkládá výsledek své dlouholeté badatelské práce o zápasech a obětech Akademické Ymky 1938–1945, o domácím odboji v době druhé světové války.

ProScripta 6/2005

Literární příloha tentokrát nabízí dvě recenze. Přílohu jsme jim vyhradili proto, že zejména první svým rozsahem a záběrem překračuje obvyklý formát článků v Protestantu. Nezávislý a kritický přístup autorů snad vyvrátí i podezření, že na následujících stranách EMAN pouze propaguje svou produkci.

Šedesát let od popravy Dietricha Bonhoeffera

Ano, bohoslovec, farář byl popraven na šibenici v koncentračním táboře Flossenbürg kousek na západ od našich hranic. Bylo to 9. dubna 1945, měsíc před koncem války, a byla to Hitlerova pomsta těm, kdo připravovali spiklenecké povstání proti němu anebo aspoň o přípravě věděli.

Ztracená paměť?

To je název výstavy s dodatkem Co zůstalo?, která má podtitul Místa nacistické nucené práce v České republice. Na osmnácti panelech představuje osmnáct míst, kde nacisté za války, v době Protektorátu zřídili tábory, ve kterých pracovali zatčení lidé, Češi, Romové, Židé, ale také zajatí vojáci, muži a ženy.

Odešel spisovatel Alexandr Kliment

Ve své knížce Tři žíně (2009) – což je rozhovor se snachou Janou a vnukem Štěpánem – píše Alexandr Kliment s vděčností a uznáním o brigádě na šumavské Kvildě v roce 1948, kterou uspořádala Akademická Ymka.

Oprava 5/2001

V článku o nové synagoze v Liberci (Protestant 3/01) vypadla v 5. řádku věta: „Stojí na místě, kde do oné noci stála stará synagoga.“ Článek E. Weitzenové je z roku 1996. Ještě dodávám, že u zmíněných kamenů z původní synagogy stojí vitrína s ručně psanou Tórou z 2. poloviny 19. století, která pochází rovněž ze staré synagogy.

Nová synagoga v Liberci

Ve čtvrtek 9. listopadu 2000 při šedesátém druhém výročí Křišťálové noci, v níž nacisté v Německu, ale i v zabraném českém pohraničí v roce 1938 vypalovali synagogy, byla v Liberci slavnostně otevřena nová synagoga. Má trojúhelníkový tvar jednoho cípu Davidovy hvězdy a architektonicky zasahuje do nově vybudované Euroregionální knihovny, která byla otevřena týž den.

Kázání Jana Čapka

Text: Jan 15,26

Jan 15,26:

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

Zamyšlené básně Antonína Přidala

Antonína Přidala známe od listopadu 1989 z televizních pořadů jako literárního znalce, který uváděl zajímavě a poutavě do prózy i poezie nejrůznějších autorů. Spisovatel, básník, překladatel, vysokoškolský učitel a jeho ročník je 1935.

Kázání Jana Čapka při rozloučení s Janem Šimsou

Text: Žalm 31,25 Čtení: 1. Petrova 1,3–9

Ž 31,25

Zmužile sobě čiňte, (a posilní Bůh srdce vašeho), všickni, kteříž naději máte v Hospodinu.

Křesťané a křesťanské sbory v dnešní Evropě

Křesťané se neostýchají říci, že zdrojem jejich víry je Bůh spjatý s Ježíšem. Bůh v něm v lásce navštívil svět, mluvil a jednal tady, některými lidmi byla přijat, ale nakonec byl ukřižováním Ježíše ze světa vytlačen. Vzkříšením Ježíše Bůh potvrdil jeho dílo a vyjádřil svou svrchovanost nade vším.

Kázání Jana Čapka

Mi 6,8

Vážené shromáždění, milí přátelé, ve své ranní pobožnosti chci vycházet ze slov proroka Micheáše, 6. kapitola, verš 8 v překladu Martina Luthera:

Pět poznámek při narozeninách

Bůh nad světem, spravedlnost a války na zemi

Pán Bůh je nad dějinami, ale v dějinách probíhají války. První světovou válku (Velkou), zahájilo Rakousko s vydatnou podporou Německa, ale další národy do ní vstoupily se svými zájmy. Češi byli v rakouské armádě a také v legiích. Různý smysl měla jejich protikladná účast.

Johannes Urzidil, Goethe v Čechách

Johannes Urzidil (1896 Praha–1970 Řím) napsal významnou knihu Goethe v Čechách. První verze je z roku 1932, pracoval na tématu dále, knihu vydal v roce 1962, druhé doplněné vydání je z roku 1965. Z německého originálu Goethe in Böhmen knihu přeložila Veronika Dudková, verše Michaela Jakobsenová, doslov napsal Václav Petrbok.

Den v Branči

Slavnost k výročí příchodu Konstatina a Metoděje na Branči a v Brezové pod Bradlom 5. 7. 2013.

Idea, paradox a solidarita ve filmech Miloše Formana

Někdy v šedesátých letech natáčel film Konkurs s amatérskými zpěváky a zpěvačkami, kteří by rádi účinkovali v divadle Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

Filozof o současné společnosti

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann ve své knize Univerzum věcí, K estetice každodennosti (Vídeň 2010, Praha 2012), předkládá dvanáct různých esejů, které vzešly z jeho přednášek a textů z let 1996 až 2010. V předmluvě chválí luxus myšlení, blízký ovšem životu.

Havlův humanismus a křesťanství – dodatek

Ještě k mému textu Humanismus a křesťanství v myšlení Václava Havla (Protestant 9, 2006)

Režisér Igor Chaun v časopise Reflex 40/06 uveřejnil názory Václava Havla z roku 2005, z doby natáčení pořadu Největší Čech. Oproti Dálkovému výslechu (1985–6) jsou zde nové důrazy, které zvou k dalšímu zamyšlení.

Jan Čapek

Havlíčku, Havle

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.

Syndikovat obsah