Jan Čapek

Ke kázání Jana Čapka – Protestant 3/06

Kázání otiskovaná v Protestantu nepředstavují nediskutovatelný žánr, právě naopak. Otevřou-li diskusi, rádi jí uprostraníme. Diskutující pouze prosíme, aby respektovali, že publikovaná kázání nejsou psána pro Protestant, ale pro konkrétní společenství, čas a místo. Publikováním jsou tohoto kontextu vytržena.

Kázání Jana Čapka: Úzkost a prostranství

Čtení: 1. Mojžíšova 26,12–25

Text: Žalm 118,5

V úzkosti vzýval jsem Hospodina a vyslyšev, uprostranil mi Hospodin.

Obsluhoval jsem anglického krále

Mladý muž Jan Dítě začínal jako pikolík v hotelu a stále měl na mysli peníze. Při prodeji párků na nádraží tak dlouho vracel na bankovky drobné, až vlak se zákazníkem odjel, a bankovky mu zůstaly. Také objevoval přitažlivost sexu a šel za ním bez ostychu do nočních podniků a ty slečny ozdoboval kvítky.

Mikolajky jsou v Polsku

Z pověření synodní rady jsem podnikl cestu do Mikolajek u Mazurských jezer, kde se ve dnech 11. až 14. května 2006 konalo 42. výroční zasedání Evangelického pracovního kruhu pro otázky vyznání.

Duchovní život a Duch svatý

Člověk je jednolitá bytost, existuje v těle, a to lze vidět. Co je ale člověk uvnitř, co je v jeho myšlení, jaký je jeho citový svět, kam směřuje jeho vůle, jaký je jeho duševní obzor?

Kázání Jana Čapka

Rozmnožíš důstojnost mou a zase utěšíš mne Žalm 71,21

Text: Žalm 71,21

Čtení: Žalm 71

Milí bratři a milé sestry,

Pět poznámek při narozeninách

přednesl autor při svých pětasedmdesátinách jako teologickou bilanci svých životních témat. Můžeme tak s ním pohlédnout ze světa evangelické církve a teologie na svět dějin dvacátého století. Zatímco dnes bývá v časopisech čtená rubrika „jeden den“, tady máme před sebou „jeden život“.

O rozvoj demokracie musíme pečovat všichni

Květnové zasedání synodu českobratrské církve schválilo mj. prohlášení, v němž poslanci za církev odmítají současné projevy neonacismu a vyjadřují solidaritu lidem postiženým rasovou agresí. Takové prohlášení se nerodí v zákulisí, ale je výsledkem rozpravy a jistého kompromisu. Zapadnou tak někdy vyhraněnější názory a postoje k danému tématu.

Bible zná lidské neštěstí

V bibli je vypsáno mnoho lidských cest anebo údělů anebo osudů před Božím obličejem.

Několik námětů k zamyšlení

Kázání

anebo jeho část by mohlo být událostí Boží milosti, ale není to samozřejmost. Může se stát Slovem Božím, ale není jím automaticky, může celé anebo jeho část být živým svědectvím o Božím díle, ale není předem hotovou daností (tzv. pozitivismus), může se stát spásnou událostí, ale nepůsobí samočinně, tedy ex opere operato.

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 1/2012 Ručit za slovo životem (Co s VH neodchází)

Krátce po úmrtí Václava Havla oslovila redakce několik osobností, kterým jsou blízké Havlovy životní zápasy a témata, aby vyjádřily, v čem pro ně byl Václav Havel inspirativní, v čem zůstávají jeho postoje a důrazy důležité dnes, popř. v čem vidí souvztažnost mezi jeho duchovními východisky a (evangelickým) křesťanstvím.

Pobožnost Jana Čapka při devadesátinách Marty Kačerové Zbytov 17. září 2011

Filosof Emanuel Rádl v Útěše z filosofie napsal: „Bezbranný Bůh; bezbranný morální řád světový; bezbranná filozofie; bezbranná vzdělanost – uchvacuje mne posvátné nadšení, jaké jsem zakoušel, když jsem jako hoch stál v kostele, plničkém lidí svátečně odděných, a všichni, všichni zpívali, až okna drnčela a zdi se

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 6/2011

Den s Hebe Kohlbrugge

Jan Čapek

V pátek 20. května byla v Praze na Evangelické teologické fakultě představena a uvedena kniha nizozemské protestantky, ekumenické průkopnice a diakonské aktivistky Hebe Kohlbrugge Dvakrát dvě je pět, Můj nevypočitatelný život od roku 1914.

Johannes Urzidil o Franzi Kafkovi

Knížka Urzidilových esejů Da geht Kafka vyšla poprvé v Curychu v roce 1965, v roce 2004 v Mnichově a v roce 2010 vyšla v Praze v překladu Jany Zoubkové s titulem To byl Kafka. Johannes Urzidil (1896–1970) se narodil v Praze. Patřil stejně jako Kafka k pražskému literárnímu kruhu.

Arnošt Lustig varuje

Arnošt Lustig je z asimilované židovské rodiny, zemřel 26. ledna 2011 ve věku 84 let. Ve svých spisech stále znovu připomínal nezměrný zločin německého nacismu a jeho nositelů na Židech. Kam se nacisté ve válce dostali, tam vyhledávali Židy systematicky a neúprosně a odesílali je do svých vyhlazovacích táborů.

Syndikovat obsah