Zprávy klubu akcionářů 7/1993

Číslo

Mezi valnými hromadami a druhou vlnou

Valné hromady proběhly zatím ve třech a. s. (VUMO Radotín, SDM Praha a Silnice Jičín) za účasti našich zástupců. Systém zastupování jednotlivých akcionářů se osvědčil, při registracích nevznikaly žádné problémy. Celý Klub, čítající kolem devíti set akcionářů, tak zastupovala při každé valné hromadě zvláštní skupina přibližně dvaceti zástupců, stanovená pro každou a. s. Tyto skupiny zástupců se již soustřeďují jen na „svou“ a. s., aby mohly lépe rozhodovat a dobře hlasovat. při příštích valných hromadách. Do každé této skupiny byli vybráni zástupci z místních skupin Klubu. Protože se na valných hromadách podařilo zvolit členy našeho Klubu do správních, příp. dozorčích rad, jsou skupiny zástupců ve spojení s těmito zvolenými členy správních orgánů, aby z jedné strany přicházely informace o dění v a. s. a z druhé strany nutná podpora pro rozhodování. Tímto způsobem lze zapojit každého jednotlivého akcionáře do rozhodování o majetku daleko lépe než přes investiční privatizační fondy, jimž akcionář své právo rozhodovat vlastně odevzdal a své odpovědností se tak zřekl.

Zatím se nekonala valná hromada a. s. Lázně Velichovky, každý z akcionářů však dostal poštou první informace a oznámení, že se valná hromada připravuje. I pro tuto a. s. existuje samozřejmě skupina našich zástupců, kteří se pokusí vhodným způsobem vstoupit do řízení a kontroly této a. s.

Rozhodování valných hromad se týkalo jak využití zisku, tak i budoucí strategie a. s. Všichni akcionáři již dostali dopis z SDM Praha o rozhodnutí valné hromady, při níž se pod tlakem investičních privatizačních fondů odhlasovalo vyplácení dividend. Je třeba, aby se každý jednotlivý akcionář osobně přihlásil o vyplacení dividendy na adrese podniku do konce září t. r. Ve chvíli, kdy čtete tuto informaci, vám času – pokud jste se ještě nepřihlásili – už mnoho nezbývá. Dvě zbývající valné hromady návrh na vyplácení dividend nepodpořily, zisk bude použit na nové investice. Rozhodnutí podnikatelsky moudřejší.
Protože se nám jeví náš postup při kupónové privatizaci po první vině jako osvědčený, rozhodli jsme se stejným způsobem vstoupit i do druhé viny a využít všech zkušeností z viny první. Podrobnější informace o druhé vině, včetně způsobu přihlášení, zveřejníme v příštím čísle.

V některém z příštích čísel se také dozvíte více o struktuře našeho Klubu. Oznámíme jména našich zástupců na valných hromadách a jména členů Klubu, kteří byli zvoleni do správních a dozorčích rad. Postupně vás chceme seznamovat také s přijatými stanovami Klubu. Považujeme za vhodné, aby stanovy vešly ve známost, neboť nechceme omezovat počet účastníků, kteří se rozhodnou vstoupit s námi do druhé viny.