Trojitě

Číslo

Mezi starověkými literárními památkami celého světa nenajdeme tradici, která by nějakým způsobem nevyužívala motiv triády. Číslo tři nebylo ve starověku vnímáno jako pouhé určení kvantity umožňující kupecké počty. Neslo v sobě symbolickou hloubku a vyjadřovalo specifickou kvalitu. Mnoho z tohoto významu je dnes pozapomenuto, jak trefně konstatuje Adolf Novotný, autor slavného Biblického slovníku: „V tomto čísle byla obsažena od pradávna zvláštní symbolika, nám však už ne dosti průzračná.“ Stačí se na okamžik začíst do číselné mystiky kabalistického spisu Sefer Jecira, abychom pochopili, jak ploché a nevýrazné je naše dnešní pochopení triády.

Přesto nás stín starověké trojice dodnes provází, ať už v tradičních lidových pohádkách a baladách, nebo v jejich popkulturních ozvěnách. Vnímáme, jak se trojitě opakovaný děj v gradaci stává naléhavějším a vyjadřuje osudovou nutnost. Také předměty a postavy vyskytující se v trojicích, přitahují pozornost čtenáře, který nemá přehlédnout jejich zvýrazněný význam. Ani biblické texty nezůstávají stranou a nacházíme v nich celé spektrum trojičních motivů. Noeho tři synové reprezentují počátek nového lidského pokolení, obnovujícího po potopě dílo stvoření (1M 6,10). Tři dny je lhůta Jonášova transformativního pobytu v břiše veliké ryby (Jon 2,1) i Ježíšova setrvání v hrobě (Mk 8,31). Vpravdě baladický rozměr má Petrovo trojí noční zapření Ježíše, sečtené a zakončené zvukem kohoutího kokrhání (Mt 26,34). Vědomí symbolického významu trojice pak bylo silnou inspirací pro vykladače Písma, jak můžeme pozorovat například v bohaté vykladačské invenci zaměřené na tři dary, přinesené narozenému Ježíšovi mudrci z Východu (Mt 2,11).

Nejzásadnější trojina Písma je ale nakonec paradoxně ta, která v samotném biblickém textu zůstává pouze nezřetelně naznačena, a která byla domyšlena a doformulována až v složitém a nejednoznačném procesu teologie rané církve. Je to trojice Božích osob. Irenaeus z Lyonu, Tertullián, Origenés a další myslitelé prvních křesťanských staletí dokreslili naznačené trajektorie biblických textů a rozpracovali je do převratné trojiční teologie, která od té doby patří k základním kamenům křesťanství. Pro tuto chvíli ponechme stranou, do jaké míry byla jejich myšlenková práce v souladu s intencí Starého a Nového zákona a kde už spíše vstoupila na nejistou půdu metafyzických spekulací. Faktem zůstává, že nauka o Trojici se v dějinách osvědčila jako neobyčejně inspirativní a podnětný prvek.

Mezi její hlavní přínosy pak patří účinná obrana proti lidské tendenci sevřít Boha do jasné a vyčerpávající definice. Tam, kde důsledně monoteistické pojetí Boha svádí k jeho přetváření v jakousi mystickou modlu, trojiční nauka vnáší trvalý průvan a pohyblivou neposednost. Uchovává tak vědomí, že v každém našem poznání Boha vždy zůstává cosi nedořečeného a nedomyšleného. Že jednotu a jedinost Boží nemáme k dispozici jinak, než právě v mnohosti projevů a charakteristik, do kterých se vtěluje.