Semeno vykvetlé

Číslo

***

Semeno vykvetlé
   na skálu zapadá
   vytrysklé klíčící

Zlé časy nad ním přehánějí se
nad semenem na skále ležícím

mísí se s oblázky
      s oblaky
      s potůčky
      zurčí hluboko pod ním

Ale tam vzešlo
   ano ono vzešlo tam
   tam–tam vzdálený ze vzdálené
   půle světa
sotva ozvěnou dobíhající sen
   ti říká:

Ano! Ano! Tam na skále –
   pamatuj –
   vzešlo to zrno setrvalé
Na valech zděných
   Kelti hlídkují
   Ty spi v klidu snů svých

Můj synu,
   mé dcery
   mé srdce rozdrcené rozsypáno
   jest po hradbách
   oppida našeho

Náš Pán
   Pán náš
   pečlivě zkoumá
   zda skulina nevloudila se
   do hradeb opevnění

Tak v ranním kuropění
   k modlitbě přilákals nás Pane
Kéž po Tvé vůli
   vše se stane

(přepis básně z pozůstalosti)

Ed. poznámka: rukopis básně nejpozději z r. 2011, je v držení J. Šafra, za jeho laskavé poskytnutí děkujeme. Přepis jsme konzultovali s editorem Martinem Machovcem a rodinou, jediné sporné místo zůstává na 2. řádku poslední strofy, který lze také číst „k modlitbě přivítals nás Pane“.