Nadace Divoké husy 3/2019

Číslo

Ve dnech 31.–13. 4. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Stéblo, z. s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na zakoupení sedmimístného vozu pro potřeby terénní služby a svoz klientů.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 527.

Organizace Stéblo, z. s. otevřela v září 2005 Denní centrum pro osoby se speciálními potřebami.

Kromě denního stacionáře v současné době poskytuje také sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a odlehčovací službu. Nabízené služby jsou určeny osobám s mentálním, tělesným, psychickým, sluchovým a kombinovaným postižením a všechny fungují v celoročním provozu.

Ve dnech 14.–27. 4. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Společnosti Dolmen, z. ú. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 528. Cílem Společnosti Dolmen je nabídnout lidem s mentálním postižením takové sociální služby, aby mohli žít ve svých domácnostech. Služba se rozšířila i do Karlovarského kraje a organizace začala v obou krajích podporovat také samostatné bydlení lidí s mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním. V Liberci otevřeli sociálně terapeutickou dílnu a v Sokolově tréninkové pracoviště Bistro Oáza, kde našlo práci 11 klientů.