Jako lidi vidím stromy se procházet

Číslo

PKP 08/2008

Marek 8,22–26

Když zašel do Betsaidy, předvedli mu slepce s prosbou, aby se ho dotkl.

Vzal slepce za ruku a vyvedl ho za město. Plivl mu do očnic, položil na něj ruce… pak se ho zeptal: „Co vidíš?“

Rozhlédl se a pravil: „Hle, jako lidi vidím stromy se procházet.“

Tedy znovu položil ruce na jeho oči. A on prozřel, byl uzdraven a viděl všechno správně.

Potom ho poslal domů se slovy: „Do města už nechoď!“

Poznámky

město – podle slovníků to může být městečko nebo ves, ČEP překládá: vesnice, v naší terminologii je dost těžké odlišit, co je město a co vesnice (například Olešnice na Moravě byla prohlášena za vesnici roku a posléze získala statut města), historicky vzato Betsaida byla městem

slepce – zdá se mi lepší podstatné jméno než přídavné (slepý), slepec je se svou slepotou bytostně spojen

plivl mu do – zní možná nehezky, ale text tak hovoří

očnic – snažím se zachovat užití rozdílných výrazů pro oči ve v. 23. a 25.

Plivl mu do očnic, položil na něj ruce… pak – tam kde řečtina užívá participií (podobně jako i na jiných četných místech v tomto oddílku), kralický překlad zhusta překládá pomocí přechodníků; dnešní čeština je v tomto ohledu chudší; kde to jde, pomáhám si jinými spojeními, např.: poslal ho domů se slovy, vidím stromy se procházet, anebo zde pro vyjádření následnosti vkládám trojtečtí a spojku

procházet se – slovo peripatein (procházet se, popocházet, chodit sem a tam, chodit kolem, dokola) je známé například ze spojení peripatetická škola

Hle, jako lidi vidím stromy se procházet. – „Vidím podobny lidem stromy se procházet.“ „Vidím, jako by to byli lidé, stromy se procházet.“ „Vidím lidi, ale shledávám, že jsou to chodící stromy.“ „Vidím lidi, vidím totiž chodit stromy.“ „Vidím lidi, vidím je jako stromy, které chodí.“ Podobně též španělský překlad z roku 1989: „Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan.“ Není zcela jasné, zda (prvotně) lidé vypadají jako stromy (tak ČEP), anebo naopak (prvotně) stromy vypadají jako lidi. Gramatickou obtížnost a nejasnost souvětí obráží variabilita českých i jiných překladů. Podobně jako kraličtí (Znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové) se snažím vyjádřit zvláštnost výpovědi právě prohlédajícího. Dále mám za to, že Ježíš vyvedl slepého za město do ústraní a posléze ho poslal rovnou domů právě proto, aby žádní lidé nebyli nablízku, tedy na dohled. Takže LIDI NEMOHL VIDĚT, samozřejmě s výjimkou Pána Ježíše samého. Naopak dost dobře mohl spatřit stromy nebo i celý háj (u Betsaidy jsou například doloženy fíkovníky – viz Jan 1,48). Z hlediska fyziologie viděl všechno nejprve asi vzhůru nohama, resp. korunami dolů, takže kmeny s větvovím na místě nohou mohl v prvních okamžicích svého probouzejícího se vidění považovat za jakési Švankmajerovy otesánky anebo přímo lidské postavy.

přeložil Petr Pazdera Payne