Hutně a chutně 9/1997

Číslo

Moderní společnost, která je založena na heterogenitě, tedy na co největší rozdílnosti, se svými minoritami obohacuje. Není to vždy jednoduché, ale stojí to za to. … Je českým neštěstím, že takové samozřejmé konstatování zde zní bezmála jako provokace, napsal na závěr svého článku Romský exo­dus v Respektu č. 34 Jiří Peňáz.

Stanice Vltava uvádí záslužný a objevný cyklus Liturgický rok v kantátách J. S. Bacha. Překlady cho­rálu, uváděné týdeníkem Rozhlas, by ovšem šlo na­zvat bez nadsázky nazvat Liturgický rok ignorance. Např. chorál Was Gott tut, das ist wohlgetan překlá­dá neznámý kompjůtr tak­to: Co Bůh činí, je prove­deno dobře, jeho vůle zůstává spravedlivá. Jak bude iniciovat mé záleži­tosti, v klidu to na něm ponechám. On je můj Búh, který v nouzi dobře ví, jak mě zachovat. (č. 42, str. 26). Hádejte, o kterou pí­seň ze EZ jde?

Dobrou pověst (v Kanadě a Británii, pozn. red.) nám nekazí vychytralí ekonomič­tí migranti či neporozumění západních států. Kazíme si ji především my sami: tím, že jsme romské menšině nedo­kázali vytvořit aspoň tak to­lerantní prostředí, aby se tu mohla cítit doma. Kořeny mezinárodní ostudy, kterou sklízíme, tkvějí především v rozšířeném rasismu v naší zemi a v laxnosti naší justi­ce při potírání rasově moti­vovaných útoků, varuje v článku Exodus je především náš problém politolog Jiří Pehe. Uprostřed falešně znějícího pokřiku o svobodě pohybu, skrývajícího špatně utajované zlobné „ať si jdou“, představuje jeho článek (LN 29. 10.) jeden z (mála) na­dějných náznaků, že čeští publicisté neztratili ještě schopnost kritického vidění a pojmenování problémů.

Týdeník Respekt přiná­ší v č. 44 rozhovor s bis­kupem Lobkowiczem. Z jeho odpovědí: Trvám jen na tom, že v demokracii má každý právo se odstě­hovat (na otázku po spo­luodpovědnosti bílých za romské uprchlictví). Ne­vím, k čemu je dobré se k tomu vracet. Ale dob­ře… (ohledně kontaktů a spolupráce se StB). Jan Pavel II. říká, že nebylo dokonalejšího člověka než Panna Maria, a přes­to si Ježíš vyvolil za ná­sledníky apoštoly, tedy skupinu mužů. (Odpověď na otázku po evangelijním zdůvodnění ustanovení o výhradně mužském kněž­ském svěcení). Noviny (v tomto případě Katolický týdeník) nejsou platforma pro vedení dialogu. Když si budou lidé povídat takto z očí do očí jako my dva, tak se to dá. Ale jinak mají tendenci do toho mluvit všichni a k ničemu to nevede. (V odpovědi ohledně korektnosti polemiky mezi Ottou Mádrem a Tomášem Halíkem.)