Dokument: Podnět k prošetření zákroku

Číslo

Následujícím dokumentem se ještě vracíme k událostem v Krupce (viz příloha Protestor 4/2011). Dokument podle dostupných informací popisuje jak události samé, tak první reakce ze strany Policie ČR. Text jsme redakčně zkrátili a vypustili z něj odkazy na fotografie, videa a dokumenty. Jsou k dohledání v elektronické verzi článku na stránkách www.vustineonacistynechceme.cz

Věc: podnět k prošetření zákroku proti ekumenické bohoslužbě v ulici Karla Čapka v Krupce 9. 4. 2011

Dne 9. 4. 2011 jsem ze účastnil ekumenické bohoslužby pod širým nebem v ulici Karla Čapka v Krupce. Bohoslužba byla sloužena otcem Šťastným, administrátorem řeckokatolické církve a bratrem Pavlem Šindlerem, farářem českobratrské církve evangelické.

Příslušníci policie bohoslužbu nejdříve infiltrovali a snažili se ji narušit a znemožnit její průběh, následně bohoslužbu policie silou rozehnala za nasazení speciálních jednotek pořádkové policie (tzv. „těžkooděnci“), dělobuchů, obrněné jízdní policie a helikoptéry. Po rozehnání ekumenické bohoslužby u vstupu do sídliště policisté vedli zákrok proti civilnímu obyvatelstvu sídliště Karla Čapka romské etnicity. Romy těžkooděnci zaháněli do vchodů panelových domů, házeli mezi ně dělobuchy, vše za účelem, aby je dostali z ulic před tím, než místem bude procházet pochod organizovaný Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, která se otevřeně hlásí k ideologii nacionálního socialismu (nacismu).

Myslím si, že policie během zákroku a před ním porušila celou řadu zákonů (Zákon o Policii, Shromažďovací zákon, Církevní zákon) a postupovala v rozporu s Ústavou České republiky. Jako přímý účastník akce a člen organizačního týmu bohoslužby jsem osobně zaznamenal tyto skutečnosti:

Příslušníci policie si před zákrokem v Krupce odstranili identifikační čísla z uniforem a zabránili tak své identifikaci v případě porušování zákona z jejich strany. Toto konání řadových policistů bylo zcela tolerováno velícími důstojníky a nevyvolalo žádnou jejich reakci.

Bohoslužbu v jejím průběhu narušovali takzvané antikonfliktní týmy a příslušníci tajné policie v civilu. Mezi účastníky bohoslužby se infiltrovalo velké množství příslušníků tajné policie v civilu a členů takzvaných antikonfliktních týmů, hovořili na kněze během jejich modliteb, snažili se zatáhnout do hovorů lidi zpívající náboženské písně, tvořili hluk a stoupali si tak, aby věřícím zastínili výhled na kněží sloužící bohoslužbu. Policisté byli opakovaně žádáni kněžími i účastníky bohoslužby, ať tohoto jednání zanechají, že narušují náboženské shromáždění. Policisté bohoslužbu narušovali dál, ještě intenzivněji.

Natáčení účastníků pokojné ekumenické bohoslužby tajnou policií. Během ekumenické bohoslužby byli věřící a duchovní natáčeni příslušníky tajné policie v civilu. Vím, že natáčení účastníků i pokojných demonstrací je zaběhlou praxí české policie. Chci Vás však upozornit na judikát Správního soudu v Berlíně, který konstatoval, že natáčení poklidných demonstrací je v Německu protiústavní a hrubě zasahuje do základních lidských práv účastníků, která jsou zakotvena v německé Ústavě. Protože listina základních lidských práv je i součástí Ústavy České republiky, domnívám se prostou logikou, že toto konání je protiústavní i v České republice.

Nepravdivé informování o průběhu zákroku a bohoslužby ze strany policie. Po zákroku policie prostřednictvím svých různých tiskových mluvčích nepravdivě informovala o událostech v Krupce 9. 4. Tři základní nepravdy:

a) Policejní mluvčí Jarmila Hrubešová v tomto videu tvrdí, že organizátoři a faráři s nimi v Krupce odmítli komunikovat. To ovšem není pravda, už cca 14 dní před bohoslužbou a v celém jejím průběhu naši zástupci (a před začátkem bohoslužby i kněží) se zástupci policie vyjednávali.

b) Mluvčí Ministerstva vnitra Vladimír Řepka ve vyjádření pro Českou televizi dne 23. 4. tvrdí, že ekumenická bohoslužba sloužená 9. 4. v Krupce nebyla náboženským shromážděním. Dle vyjádření předních náboženských autorit, teologů a v neposlední řadě kněží, kteří bohoslužbu sloužili, se o náboženské shromáždění jednalo. Existuje znalecký posudek, na základě kterého policie došla k závěru, že se nejednalo o náboženské shromáždění?

c) Policie ve svém (nedatovaném a nepodepsaném) stanovisku označuje zákrok proti ekumenické bohoslužbě slovy „maximálně korektní“. Samozřejmě si uvědomuji, že velmi záleží na výkladu slova korektní. Označení rozehnání bohoslužby pomocí teleskopických obušků, výbušnin a obrněné jízdní policie za „maximálně korektní“ má myslím velmi silnou vypovídací hodnotu o stavu policie jako instituce.

Neposkytnutí první pomoci zraněným. Krátce po rozprášení ekumenické bohoslužby jsem byl společně s dalšími účastníky bohoslužby a náhodně přítomnými obyvateli sídliště tmavé barvy pleti zahnán těžkooděnci do hloubi sídliště, do míst poblíž křižovatky ulic Karla Čapka a K háječku. Najednou jsem si všiml, že vedle mě se nachází těžce zraněný člověk, kterému těžkooděnci během rozhánění bohoslužby způsobili rozsáhlá zranění hlavy, ze které mu silně teče krev. Zraněný člověk vypadal v těžkém šoku a myslím, že vůbec nevnímal, kde je a co se kolem něj děje. V jeho těsné blízkosti stála skupina těžkooděnců a lhostejně přihlíželi, jak krvácí. Chtěl jsem zraněnému poskytnout první pomoc, ale neměl jsem žádný zdravotnický materiál, obvazy atd. Viděl jsem, že jeden z přítomných těžkooděnců má na přilbě symbol kříže a jakousi bedýnku s křížem, usoudil jsem, že to musí být zdravotník vybavený lékárnou. Přistoupil jsem tedy ke skupině policistů, ukázal jim prstem na člověka krvácejícího před jejich očima z rozbité hlavy a žádal je, aby mu poskytli první pomoc. Jeden z nich (pravděpodobně jejich velitel) na toto mé jednání reagoval tak, že se po mě ohnal obuškem a křičel na mě, ať opustím prostor. Po opakování mé výzvy k ošetření zraněného a zdůraznění vážnosti jeho zranění se po mě těžkooděnec opět ohnal obuškem a zakřičel na mě, ať mu z mobilu zavolám záchranku. To jsem učinil, záznam mého zoufalého telefonátu na linku 155 je jistě dohledatelný. Operátor záchranné linky mi řekl, že díky pochodu DSSS se sanitní vozidlo do míst, kde se nacházel zraněný, nedostane a požádal mě, ať o poskytnutí lékařské péče požádám na místě přítomné policisty. To jsem udělal, opět jsem byl odehnán naznačovanými údery obušků. Poté jsme byli těžkooděnci zahnáni dál a zraněného jsem už neviděl.

Vulgarita a projevovaný rasismus zasahujících příslušníků policie. Během celého zákroku policisté vystupovali proti romským obyvatelům sídliště verbálně agresivně, tykali jim, uráželi je, sprostě jim nadávali.

V místě zásahu byly přítomny děti. Na ulici Karla Čapka byly 9. 4. během bohoslužby, během rozehnání bohoslužby a během policejního zákroku proti romským obyvatelům sídliště později po rozehnání bohoslužby, přítomny děti nejrůznějších věkových kategorií. Byly společně s dospělými „vytlačeny do domů“ a „rozptýleny“ za pomocí dělobuchů. Existuje nějaké stanovisko, či metodika policie, které se vyjadřuje k vhodnosti použití síly a donucovacích prostředků vůči dětem?

Celková nepřiměřenost a neadekvátnost a nehospodárnost policejních opatření směrem k bohoslužbě. Domnívám se, že speciální oddíly pořádkové policie (těžkooděnci), kteří jsou cvičeni k boji s násilnými demonstranty, a obrněná policejní jízda jsou ze své podstaty zcela nevhodným typem jednotek k nasazení během bohoslužby.

Za naprosto nevhodné a nelegální považuji také nasazení příslušníků tajné policie a speciálních protiteroristických a protiextrémistických útvarů tajné policie proti účastníkům bohoslužby a duchovním. Rozehnání bohoslužebného shromáždění, na kterém byly přítomny děti, za použití teleskopických obušků, výbušnin a obrněné jízdy považuji za zcela skandální, šokující a odporující ústavním zásadám demokratického státu.

Děkuji za Váš čas a snahu o objasnění všech událostí a skutečností popsaných v tomto podnětu. Prosím, abyste mě o průběhu vyšetřování informovali v zákonné lhůtě.

V Ústí nad Labem 27. 4. 2011

Miroslav Brož