2/1993

Kázání Olgy Tydlitátové

1. list Korintským 1,17–25

Oč vlastně tady Pavlovi jde? Mluví proti moudrosti, rozumnosti či vzdělanosti? Znamená to, že je lépe nebýt moudrý, nebýt rozumný, nebýt vzdělaný? Je špatné klást si otázky? Je špatné přemýšlet? Týká se to jen věcí víry nebo také ostatních oblastí života?

Anketa 2/1993

1. Co vás v uplynulém mezidobí nejvíc rozesmutnilo a co nejvíc nadchlo?

2. Co považujete v současné chvíli za nejdůležitější, aby se česká společnost vyvíjela zdravě?

Jaroslav Vítek, evang. farář:

1. a) Konec Československa.

b) Toho je moc – uvést jednu věc by bylo nespravedlivé.

2. Úctu k pravdě.

Tomáš Vlasák, katolický kněz:

1. a) Převážná část politické reprezentace v parlamentech a její slabší činnost.

Je mi to líto, roztrpčen nejsem

Rozhovor faráře Jaromíra Dusa s Jaromírem Dusem, to jest se sebou samým v reakci na rozhovor jmenovaného s Tonem Crijnenem, který byl uveřejněn dne 13. 7. 1992 v holandském deníku Trouw a pod názvem „Co se píše v Holandsku“ přetištěn v Protestantu č. 9/92

Ukázalo se, že v roce 1991 ze 190.000 Čechů, kteří se přihlásili k evangelické církvi, jich 30 000 není v církevních kartotékách. Je hlavním úkolem příštích let, navázat s těmito lidmi kontakt?

Legenda o čtvrtém králi

Úryvek z kázání Tomáše Halíka v Betlémské kapli, dne 5. 1. 1993

A potom je tu ještě jedna stará ruská legenda. Málo známá, která však pěkně ilustruje evangelijní příběh. Tato legenda hovoří o tom, že králové nebyli pouze tři, ale čtyři. A ten čtvrtý nenesl ani zlato, ani kadidlo, ani myrhu, ale nesl tři drahé kameny, které chtěl obětovat nově narozenému králi židovskému.

Žalm a úcta k právu

Žalmista přeje lidem účast na Božím kralování, proto zpívá, že „silou Krále je láska k právu“. Účast na lásce k právu je skrytou pružinou činorodosti, která proměňuje svět libovůle mocných na jasně pojmenované a rozlišené skutečnosti. Právo pojmenovává a rozlišuje mezi spravedlností a nespravedlností, činem a zločinem, oprávněným výdělkem a krádež! atd.

Psychoterapie a pastorace

O držení se kopyt

(pastoračních a psychoterapeutických

Článek Bohumily Tiché (Protestant 10/92), v němž se pokoušela rozlišit činnost pastorační a psychoterapeutickou, vyprovokoval řadu čtenářů. Nejzajímavější příspěvky budeme postupně otiskovat. Poznávací znamení: svrchu vyvedený obrázek.

Demokracie v Čechách – pozor na Masaryka

Lidové noviny č. 4 (7. ledna) otiskly v rubrice „Názory“ zajímavý článek Stanislava Sousedíka „Katolictví a česká státnost“, v němž autor varuje před Masarykovou ideou československé státnosti. Podle jeho mínění bylo Masarykovo pojetí se svou orientací na husitství a českobratrství konfesijně jednostranné, vzbuzovalo odpor u katolické většiny zejména na Slovensku, připravilo půdu marxismu a dnes je jakožto idea českého státu naprosto nepřijatelné.