Zprávy klubu akcionářů 9/1993

Číslo

Přihláška do Klubu akcionářů musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo, závazek ročního příspěvku 100 Kč a podpis. Pokud se chcete podílet na práci místní skupiny nebo pra­covat ve skupině odborníků, která určuje strategii Klubu, výslovně to na přihlášce po­znamenejte.

Do konce listopadu probíhá registrace kuponových knížek pro 2. vlnu privatizace. K tomu je třeba být obča­nem ČR (zvlášť vyznačeno v OP), mít novou kuponovou knížku a kuponovou známku (k zakoupení na poštách za 50 + 1000 Kč). S vyplněnou knížkou potom jít na regis­trační místo a nechat se zaregistrovat.

Zaregistrovaná knížka ještě nic neznamená. Je třeba do ní vyplnit IČO podniku(ů), pro který(é) se akcionář rozhodl. Klub akcionářů nabízí pomoc v tom, že vyhledá­vání podniku bere na sebe prostřednictvím zástupců z místních skupin, každému akcionáři pak sdělí IČO pod­niku či podniků, kam bude celý Klub akcionářů investovat a kde bude mít každý člen Klubu stejný podíl, bude-li při vyplňování knížky postupovat podle dodaných podkladů. Toto objednávání bude probíhat cca od února 1994. Kdo chce investovat do investičních privatizačních fondů, které nás začínají přesvědčovat svými nej…, ten už tuto rubriku nemusí dál číst. Investice do IPF a členství v Klu­bu akcionářů se vzájemně vylučují.

V současné době probíhá přijímání přihlášek, které dostali všichni členové Klubu a farní sbory českobratrské církve evangelické. Podrobnosti ohledně přihlašování byly otištěny v minulém čísle Protestanta. Přihlášky je možno kopírovat dle potřeby. V žádném případě to však nezna­mená, že přihláška pro 2. vinu kuponové privatizace vyžaduje evangelické vyznání. Klub vznikl mezi členy evangelické církve, už v první vině byl otevřen každému, kdo souhlasil s jeho strategií. Díky tomu vzniklo velice zajímavé společenství lidí.

Do konce tohoto roku dostanou dividendy ti, kteří se přihlásili písemně do konce září v SDM Praha. Pro ty, kdo se přihlásit opomenuli, opakujeme toto poučení, aby se jim to příště nestalo znovu: čtěte tuto naši rubriku v Protestantu – nijak jinak se informace ohledně Klubu akcionářů nedozvíte (v čísle 6 bylo jasné upozornění, že pro přihlášku o dividendy zbý­vá jen pár dní);

Pamatujte, že Klub akcionářů v žádném případě nevstupuje do styku jednotlivého akcionáře s akciovou společností ohledně dividend a peněz (to bylo mnoho­krát zdůrazňováno a znovu se na to upozorňuje v při­hlášce pro druhou vinu);

Kdo půjde s Klubem akcionářů do druhé viny, tomu nakonec zůstane jen jediná povinnost – sám se hlásit o dividendy.

Předběžně oznamujeme, že se v současné době (tj. koncem října) jedná o tom, zda by jedna z našich a. s. nemohla poskytnout dar pro zařízení Diakonie Betanie v Náchodě. Později sdělíme víc, nyní jen dvě poznámky:

Dopadne-li to dobře, pak strategie Klubu podporovat prostřednictvím „svých“ a. s. dobrá díla i v církvi ponese velice brzy ovoce. Nestojí za to sdružit se v ještě větším počtu pro druhou vinu?

Doporučujeme k přemýšlení: Každý jednotlivec (člen církve), který dostane dividendy, může podpořit i sám církev, sbor, jejich činnost podle jednoduché zásady – desetinu dividendy dát na tento účel.