Zprávy klubu akcionářů 10/1993

Číslo

Přihláška do Klubu akcionářů musí obsahovat:

jméno, adresu, rodné číslo, závazek ročního příspěvku 100 Kč a podpis.

Pokud se chcete podílet na práci místní skupiny nebo pracovat ve skupině odborníků, která určuje strategii Klubu, výslovně to na přihlášce poznamenejte.

Slíbil jsem vám informaci o našich zástupcích v a. s., v kterých vlastníme akcie z první viny kuponové privatizace. Připojím k tomu i schematismus Klubu akcionářů, jak odpovídá stanovám:

Klub akcionářů má v čele pětičlenné představenstvo v tomto složení: Marta Kunkeová, Praha; Ing. Jiří Beránek, Lanškroun; Ondřej Ryšavý, Miroslav; Pavel Keřkovský, Horní Vilémovice a Joel Ruml, Velké Meziříčí. Toto představenstvo:

a) navenek zastupuje sdružení (tj. Klub akcionářů), řídí výkon jeho běžných činností a obstarává běžné záležitosti;

b) vykonává působnost přenesenou na něho rozhodnutím výboru sdružení (výbor sdružení tvoří zástupci místních skupin, každá místní skupina má právo volit zástupce dle klíče: – do 15 členů místní skupiny jednoho zástupce a na každých 15 členů místní skupiny dalšího zástupce)

c) shromažďuje a předkládá do výboru základní materiály k projednání spolu s návrhy směrů k dosažení stanovených cílů sdružení

d) svolává zasedání výboru sdružení

  • V a. s. máme tyto zástupce: v SDM Praha – ing. Jan Bartušek (dozorčí rada), ve VUMO Radotín ing. Petr Dohnálek (předseda představenstva), ing. Jan Vaculík (člen představenstva a dočasně pověřený ředitel), ing. Naděžda Krátká (dozorčí rada), v Silnicích Jičín – ing. Petr Havlíček (člen představenstva), Ing. Jiří Tomášek (dozorčí rada), v Lázních Velichovky proběhla valná hromada minulý týden, jméno našeho zástupce, byl-li zvolen do některého orgánu a. s., oznámíme příště.
  • Pro zastupování při valných hromadách a. s. máme vytvořený systém zástupců s plnými mocemi tak, aby celý Klub akcionářů byl při každé valné hromadě zastupován 20 členy Klubu. Pro čtyři a. s. to znamená, že existuje seznam zplnomocněných 80 členů Klubu, čímž je zajištěno naše zodpovědné zastupování a rozhodování v akciových společnostech. Tímto způsobem je každá skupina 20 zástupců soustředěna na „svou“ akciovou společnost, se kterou jsou přes vedoucího této skupiny v kontaktu a mohou se tak dobře rozhodovat.
  • Jestliže někdo ze členů Klubu akcionářů má dojem, že málo ví o dění a. s., do kterých investoval přes Klub akcionářů, pak
    a) je dobré si uvědomit, že zástupci Klubu pro každou a. s. byli vybíráni zodpovědně a nezbývá než věřit, že vše je v dobrých rukou
    b) si uvědomovat, že je nesnadné v dobách, kdy se mnohé mění, průběžně informovat;
    c) nepropadat netrpělivosti – až teprve výsledky hospodaření za delší časový úsek (rok 1993) nám řeknou víc.

V příštím čísle snad budeme moci zveřejnit více o velikosti naší skupiny pro druhou vinu, v současné chvíli nelze ani odhadnout, kolik bude mít Klub členů.