Zprávy klubu akcionářů

Číslo

Vážení čtenáři, na tomto místě se budou nyní pravidelně objevovat zprávy Klubu akcionářů. Pro vás, kteří netušíte, oč se jedná, malé vysvětlení: Klub akcionářů vznikl jako volné sdružení DIKů, kteří investovali společně do vybraných podniků a získali tak určitou váhu vlastního hlasu při rozhodování na valných hromadách. Klub má tedy nyní možnost opravdově podnikat a neztratit při tom ze zřetele etické hodnoty. Jádro Klubu tvoří členové ČCE, v jejímž prostředí tato myšlenka vznikla, postupně se však díky osobním kontaktům připojovali i další, až vzniklo specifické společenství různorodých lidí, které spojuje odhodlání podnikat a hrát přitom fair play. Zde jsou tedy první informace pro akcionáře:

Celkový počet členů Klubu se ustálil na čísle o málo větším než devět set. Všichni jsme rozděleni do místních skupin, kterých je na území celé republiky kolem třiceti. V čele každé skupiny je vedoucí, který zajišťuje styk ústředí s členy.

Vedoucí místních skupin se s větší čí menší pravidelností scházeli nejprve k výběru nejvhodnějších podniků, potom k vytváření vnitřní komunikační sítě a nyní, po uplatnění všech investičních bodů, k tvorbě strategie Klubu v jednotlivých akciových společnostech. To samozřejmě nadále probíhá.

Na posledním jednání v Kolíně 27.2. byly přijaty stanovy Klubu a zvoleno pětičlenné předsednictvo. Kontaktní adresa: Marta Kunkeová, Korunní 60, 120 00 Praha 2. Ze zástupců místních skupin byli jmenováni delegáti na valné hromady „našich“ podniků a pro tyto delegáty usnesen text Plné moci.

Právo účastnit se valných hromad mají samozřejmě všichni DIKové příslušných podniků, protože v záznamech Centra kupónové privatizace figurujeme jako jednotlivci a málokdo zvnějšku ví, že nás pojí jistá vnitřní struktura a společný zájem. Kdo z vás se chce některé valné hromady zúčastnit, aniž by byl jmenován delegátem, ať to, prosím, včas oznámí vedoucímu své místní skupiny, aby zplnomocnění jeho zástupce bylo pro konkrétní chvíli vyřazeno. Nebude však účelné, abychom na valné hromady jezdili všichni. Pro věcnost jednání valných hromad postačí dvacet našich zástupců s ujasněnými cíli a postupy. Jeden delegát tedy bude zastupovat cca pětačtyřicet členů Klubu.

Sledujte ve sdělovacích prostředcích vyhlášení termínu, odkdy si budete moci ve svém registračním místě vyzvednout cenný papír, který ustanovuje počet vašich akcií v každé a. s.

Od vedoucích svých skupin jste dostali formulář Plné moci se jmény našich delegátů na valné hromady. Vyplnění a podpis je třeba nechat úředně ověřit před notářem či na obecním úřadě. Až tak učiníte, pokud možno co nejdříve, vraťte formulář na adresu toho, kdo vám jej poslal.

Protože není zakázáno zjišťovat si u Centra kupónové privatizace seznamy akcionářů jednotlivých a. s., stane se asi ještě několikrát, co už se jednou stalo – že dostaneme formulář Plné moci k zastupování od konkurentů. (Naposledy to byl IPF První východočeský s nabídkou k zastupování v Silnicích Jičín.) Doporučujeme ihned zahodit! Je to konkurence, která získá-li naše zplnomocnění, vyřadí nás de facto z rozhodování! Vyplňte pouze tu Plnou moc, kterou dostanete od vám známé osoby či kde naleznete známá jména z našeho Klubu.

Co vlastně vlastníme? Vlastníme akcie těchto a. s.: Lázně Velichovky (asi 14 %), Silnice Jičín (15 %), Stavební doprava a mechanizace Praha (asi 18 %) a VUMO Radotín (asi 55 %). SDM Praha a Silnice Jičín jsou a. s., kde jde především o to bdít nad vedením a kontrolovat hospodaření (zde je nejvyšší pravděpodobnost dividend či alespoň jejich symbolického náznaku). Ve VUMO Radotín máme většinu, můžeme tedy o všem rozhodovat a leccos začít (zde se naplňuje původní myšlenka Klubu). Lázně Velichovky budou vyžadovat zvýšenou péči, aby byly vhodně zrekonstruovány a časem byly ziskové.

Nenechte se zmást zdánlivě lákavými nabídkami různých podnikatelů či fondů, kteří možná budou chtít vaše akcie odkoupit. Momentální zisk nebývá ten nejvýhodnější!

Protože veškeré informace naleznete každý měsíc v tomto časopisu, objednejte si jej na adrese EMAN, 683 56 Heršpice 117.