Tradiční křesťanskou hodnotou je láska

Číslo

Jako jasné svědectví uprostřed změti, která se vydává za cosi křesťanského, přetiskujeme petici, kterou Františka Jirousová sepsala České biskupské konferenci.

Velmi mne znepokojuje a mrzí, že někteří představitelé římskokatolické církve podporují pravicový populismus, rasismus a xenofobii, a dokonce je vydávají za tradiční křesťanské hodnoty. Obracím se na Vás proto s prosbou a naléhavou žádostí: Zasaďte se slovy, činy nebo společnou modlitbou o to, aby si křesťané přestali spojovat církev s postoji, které nejsou a nikdy nemohou být slučitelné s odkazem Ježíše Krista.

Pravicový populismus se svým ideálem „čisté společnosti“ zcela nepřijatelným způsobem podrývá zásady, podle kterých křesťané chtějí žít. Nemůžeme za jakékoli společenské problémy vinit nějakou skupinu obyvatel. Vždyť Ježíš Kristus svou smrtí na kříži chtěl přerušit také tento nejobtížněji vykořenitelný lidský hřích: Hledání obětních beránků, na které bychom mohli hodit naše vlastní viny a označit je za příčinu zla ve společnosti. Každým označením nějaké skupiny lidí za vyvrženíhodné kvůli jejich přirozenosti a podstatě zarážíme znovu hřeby do jeho Těla.

Odmítáme zlo ve formě nenávistných myšlenek a slov. Proti těm chceme vystupovat modlitbou, slovem, činem nebo jen gestem. Rádi bychom však, aby silou, která nás přitom pohání, byla vždy jen láska – nejmocnější energie ze všech a skutečná tradiční hodnota, na které křesťanství stojí.

Pod maskou obrany svobody směřují ideologie pravicového extremismu k zavírání hranic, vytváření duchovních přehrad a společenských struktur živených strachem a vztekem. Ty, kdo se chtějí do společnosti v míru zapojit a obohatit ji svou jinakostí, osočují z úmyslu ji rozvrátit nebo jim vylhaně připisují zlé skutky. Vylučují lidi jiného náboženského nebo názorového přesvědčení, jiné národnosti, barvy pleti, sexuální orientace nebo menšinové genderové identity ze svého domněle čistého společenství a konstruují umělé formy „správné ženy a správného muže“, kam se ale nikdy nemůže vejít všechna různorodost, kterou zahrnuje Boží stvoření.

Kristus nevytvářel „čistou“ společnost. Naopak se často pohyboval na jejím okraji, překračoval hranice, naplňoval novým smyslem zvětralá a dusivá pravidla, a především oslovoval ty, které většina vylučovala ze slušné společnosti – hříšníky, nevěstky, celníky, nemocné, „heretiky“ (Samařany), sedával s nimi na hostině, nebo je uzdravoval, když ho o to prosili, nikoli však označováním jejich hříchů, ale přijetím.

Skutečně svobodný může být člověk jen tehdy, když jsou svobodní i lidé kolem něho. Svoboda každého jedince začíná tam, kde je podporována svobodou druhých. Každý svobodný čin jednotlivce je nesen možnostmi, které svobodně vytvořili jiní lidé. Nelze nazývat svobodou a tradicí něco, co je vydobyto na úkor sebeurčení některých lidských skupin a vykoupeno jejich utrpením.

Křesťanským úsilím má být hledání místa pro každého, byť je to často velmi těžká práce na dlouhá desetiletí nebo staletí. V Božím království má v možnosti místo každý, je tam mnoho příbytků. To, že jsme je ještě nevybudovali, neznamená, že nejsou připraveny v Kristově srdci. S jeho pomocí je lze vytvořit.

Nechci svým mlčením podporovat plíživé utváření totalitní společnosti, ve které mají místo jen ti, kdo spadají pod vykonstruovaný pojem „čistoty“ a „správnosti“ nějaké úzké skupiny, která si osobuje nárok rozhodovat o tom, co je to přirozenost a řád, a staví se do role spasitele společenského řádu. Křesťané mají mít jen jediného spasitele, Ježíše Krista. Ten na sebe vzal hříchy světa, a tím i odpovědnost za jeho nepořádky a nabídku aktivní pomoci na cestě hledání Božího království. Ptejme se tedy ve svých srdcích Jeho, jak vytvářet řád a správné hranice, které netísní, ale umožňují svobodu sebeurčení pro každého, kdo má zájem podílet se na vytváření svobodné společnosti pro všechny stvořené bytosti.

Jsem přesvědčen/a, že Boží království se dá utvářet jen za pomoci lásky, která sjednocuje v různosti a jejímiž plody jsou radost a pokoj, nikoli na základě strachu, zloby a odsuzování, které rozdělují a působí pláč a skřípění zubů. Prosím Vás tedy, hledejte způsob, jak sjednocovat, nepodporujte názory, které úmyslně rozdělují.

Františka Jirousová, spisovatelka a knižní redaktorka, Martina Lukášková, astroložka a psychoterapeutka, Hana Svanovská, redaktorka, Monika Le Fay, režisérka a spisovatelka, Jan Bierhanzl, filozof, Marta Veselá Jirousová, učitelka a autorka poezie a další.

Petici najdete pod výše uvedeným názvem na https://www.petice.com a podepisovat mohou i nekatolíci.