Sokolské plakáty se slétly do brněnského Domu umění

Číslo

Ve dnech 30. 5.–24. 6. 2012 hostil Dům umění města Brna výstavu Slet sokolských plakátů (1901–1948). Brněnští evangelíci mohli tuto událost zaznamenat zejména díky skutečnosti, že k její realizaci přispívali členové či stálí hosté husovického sboru. Jmenujme aspoň autora výstavy a jejího kurátora Michala Doležela, kterého kulturní veřejnost zná již díky festivalu proti totalitě Moje 20. století. Příznivec výtvarného umění mohl prostřednictvím výstavy nahlédnout do neprávem pozapomenuté kapitoly českého výtvarnictví – vždyť pro Sokol v minulosti tvořily takové osobnosti jako Mikoláš Aleš, Alfons Mucha či Max Švabinský. Sokolskému návštěvníkovi se nadto snad poprvé naskytla příležitost seznámit se s komplexním souborem starší propagační tvorby jeho organizace. Výtvarné manifestace sokolství pro nás dnes mají nepochybnou historickou hodnotu – zrcadlí se v nich nejen stopadesátileté dějiny Sokola, k jehož výročí celá výstava vznikla, ale i dějiny českého národa a československého státu, s nimiž se Sokol vždy cítil být těsně provázán. Nabízí se však navíc i otázka, zda sokolské ideály, vyjádřené v tomto případě výtvarnými prostředky, mohou mít pro nás i nadále aktuální význam.

Křesťan se vůči takové otázce může negativně vymezit již z důvodu, že Sokol byl od počátku organizací přísně sekulární, ostře vystupující proti katolictví a s husity sympatizující pod vlivem Palackého z ryze nacionálních pohnutek. Při prvním pohledu na vystavené exponáty mohla navíc udivit přemíra siláctví v gestech plakátových sokolů, jejichž vypracovaná těla jsou snad v úniku před duchovní prázdnotou glorifikována až na jakési oltářní obrazy (jak se vyjadřovali kritikové Sokola již ve 30. letech). Při pečlivějším pohledu se nám ale poodhalí něco jiného – postavy z plakátů, výtvarní zástupci sokolské organizace, nikdy nepředvádějí sílu výbojnou, podmaňující a ničící. Vyjadřují spíše neoblomnost, která vysvítá v kontextu sokolského vzdoru vůči rakousko-uherským pokusům o politickou, ale i kulturní asimilaci českého národa, a která přetrvává i v dílech vytvořených již ve svobodném státě. Boj se odehrává – zcela v intencích Tyršova myšlení – především v každém jednotlivém cvičenci, který má nezávisle na vnějších tlacích zůstat neústupným nositelem svébytných národních hodnot. Tedy nenásilný boj proti nivelizaci, kdy každý má začít především u sebe – to zní jistě i pro křesťana přitažlivě.

Pohled na vypracovanou muskulaturu sokolských postav ale nikoho nepřesvědčí, že sokolství by mělo končit jen u toho. Demonstrativně zaťaté pěsti a sveřepé výrazy nenechají na pochybách, že v případě potřeby přejdou sokolové do branného odporu. Vždy obranný, nikdy útočný charakter sokolské branné výchovy vysvítá z těsně předmnichovských plakátů a písemných pramenů, na kterých zaujme rozhodná neochota zobrazit či třeba jen pojmenovat německého nepřítele. Plakátoví sokolové raději ochranitelsky obestupují státní symboly, než aby proti komukoliv horovali – a to i když je nepřítel takto zřejmý. Moje předchozí zmínka o siláctví, které bývá obvykle spojeno s planým vychloubáním, se navíc rozplývá při vzpomínce na sokolské hrdiny, kteří se doslova hrnuli do pohraničních pevností a po odvolání tvořili významný článek II. odboje.

Ačkoliv i pacifista vděčí za naši státnost a svobodu dílem právě sokolům, nejednoho návštěvníka výstavy jistě zarazila nápadná a paradoxní podobnost sokolského výtvarnictví s uměním totalitních režimů. Patos, přímočará demonstrace síly a naprostá absence nadsázky či sebeironie jsou poznávacími znaky nacistické i komunistické propagandy. Zločinnou podstatu komunismu však na rozdíl od řady českých intelektuálů dokázali sokolové rozpoznat již v první polovině 20. let, kdy se proti této ideologii oficiálně vymezili, a ačkoliv sami byli organizací vpravdě ideologickou, ukotvili již ve svých prvních stanovách rozhodný zákaz vměšovat se během svého veřejného působení do soukromých životů svých členů i ostatních – to v kontrastu k jakékoliv totalitě. Z pohledu dnešní doby, které je vážně míněný patos vždy přinejmenším podezřelý, provází setkání s někdejším sokolstvím otázka, zda se vyhrocená ideologie skutečně nakonec musí zvrhnout v extremismus.

Hojně navštívenou vernisáž výstavy korunovala svou návštěvou a projevem dcera Milady Horákové paní Jana Kánská. Ve své řeči vyjádřila naději, že sokolské ideály, které organizaci vtiskli její zakladatelé Tyrš a Fügner a které spočívají ve snaze vychovávat lepší společnost, bude Sokol šířit i nadále. Při rozmluvě se sokolskými veterány, kteří naplnili vestibul Domu umění téměř k prasknutí, jsem si ale znovu potvrdil rozpačité poznání, že oni sami tuto naději nesdílejí. Vystavené výtvarné práce ilustrovaly jejich slova přesvědčivě – nejlepší díla pocházejí z období před oběma světovými válkami, kdy sokolové volali k obětavosti, statečnosti a neústupnosti před vyhlíženým nebezpečím; klidnější meziválečné období naopak provází omílání vyčpělých obrozeneckých námětů jako důsledek bezradnosti, k jakému obrazu své členy pěstovat mimo období národního ohrožení. A stejně i dnes, kdy společenské nešvary jsou plíživé, neuchopitelné a nepřítel nezřetelný – kdo by hledal cestu ke zmíněným hodnotám skrze patos znějící z tělocvičen?

Kdybych tedy měl článek zakončit úvahou nad budoucností Sokola, dostal bych se zřejmě do úzkých – naštěstí jej bude na stránkách Protestanta lepší uzavřít radostným zvoláním, že Michalu Doleželovi se podařilo zmobilizovat husovickou mládež k dobrému počinu, když vyzvedli z archivů hodnotné památky sokolského výtvarnictví.