Skotská církev a Brexit

Číslo

Zpráva odboru Církev a společnost při synodě (nejvyšším shromáždění) Skotské církve (The Church of Scotland) konané 19. – 24. 5. 2019

V parlamentu Spojeného království jsou jak vláda, tak opozice v rozkolu a není vůbec jasné, zda vedení, ať konzervativní strany či labouristů, je vůbec schopno své strany sjednotit. Rozpolcené nejsou jen parlamentní strany, ale také společnost…

Je zdrcujícím svědectvím o stavu naší demokracie, že vláda a parlament nejsou schopni domluvit se, jaký vztah má Spojené království s Evropskou unií (EU) mít. Decentralizované národy Spojeného království (Skotsko a Severní Irsko) hlasovaly pro setrvání v EU. Vláda však ve svých projevech vůbec nezmiňuje, že hlasování pro odchod z EU nebylo ve všech částech země shodné a že výsledek referenda byl velmi těsný…

V roce 1999 se synoda Skotské církve rozhodla povzbuzovat všechny, kteří jsou zapojeni do procesu smíření a pokoje v Severním Irsku, a doporučila sborům, aby na lid Severního Irska myslely ve svých modlitbách. Toto prohlášení bylo psáno v naději a s vědomím, že Velkopáteční dohoda z roku 1998 je součástí dlouhé cesty k míru. EU chápe důležitost této dohody a po 20 let bylo členství v EU zárukou jejího dodržování. Pokračování v mírovém procesu v Severním Irsku by mělo být pro Spojené království nadmíru důležité…

V roce 2018 odbor Církev a společnost zkoumal, jaký potenciální dopad bude Brexit mít na ty, kteří žijí na venkově a na pobřeží. Zjistil, že tamní lidé mají obavy, že sliby nebudou splněny a že způsob jejich života není dostatečně chápán…

V nadcházejících volbách do evropského parlamentu má církev za úkol podporovat zdvořilou diskuzi s kandidáty, kteří chtějí reprezentovat Skotsko. Zvláště v této napjaté době je důležité si uvědomit hodnotu demokratického rozhodování a vážit si ho. Jsme rádi, že Spojené království může zůstat součástí evropského parlamentu, aby byl dál zvažován náš budoucí vztah s EU…

Pláč

Skotové na Brexit převážně reagují s pocitem velkého smutku. Lidé pláčou nad ztrátou své evropské identity nebo nad tím, že v diskutovaných návrzích není obsažen lepší svět, v nějž doufali…

Referendum o opuštění EU odkrylo rozkoly ve Spojeném království a způsob přípravy na opuštění EU nejednotnost prohloubil. Ke smíření rozpolcených stran je nutný jiný přístup: čas, pokora, ochota naslouchat a vytvářet shodu nejen v parlamentu, ale napříč našimi komunitami. Pokud si přejeme, aby naše soužití nebylo značně poškozeno, je třeba, aby se politici aktivně zasazovali o shodu napříč všemi čtyřmi národy ve Spojeném království (Angličanů, Skotů, Velšanů a Severních Irů) a jakýmkoliv způsobem vytvářeli prostor k jejímu uskutečnění…

Hlas za ty, kterým není nasloucháno

Odchod z EU bude velmi pravděpodobně mít velký ekonomický dopad. Měli bychom se angažovat v tom, aby se politická rozhodnutí nadměrně nedotkla těch, kteří už nyní zápasí s chudobou. Vláda by měla garantovat, že všechna svá rozhodnutí bude zvažovat tak, aby chudoby ubývalo…

Pohostinnost a přijetí

Vláda se rozhodla ukončit svobodný pohyb a trvalý pobyt lidí z EU a sdělila, že to je součást rozhodnutí opustit EU. Pro občany z EU ve Spojeném království a pro naše občany žijící v evropských zemích to je rozhodnutí, které hrubě zasáhne do jejich života. Je důležité, aby církev pokračovala v hlasité podpoře hodnot pohostinnosti a přijetí a ukázala, že pospolitý život rozdílných komunit obohacuje…

Je chvályhodné, že skotská vláda zřetelně opakuje, že občany jiných zemí EU, kteří ve Skotsku žijí, přijímáme…

Synoda Skotské církve už v letech 2017 a 2018 pověřila odbor Církev a společnost, aby o právech občanů EU a našich občanů v zemích EU jednal s vládou Spojeného království. Odbor Církev a společnost se aktivně zasazuje o právo svobodného pohybu…

Usmiřování

Ve zprávě odboru Církev a společnost „Evropa – krize či příležitost” v roce 1996 stálo: Církev podporuje co nejužší spojení evropských národů, protože věříme, že jen s rostoucí závislostí národů na sobě navzájem a překračováním státních hranic můžeme udržet a prosazovat mír a demokracii a být schopni překlenout jak propast mezi bohatými a chudými v Evropě, tak i propast mezi vyspělými zeměmi a zeměmi třetího světa. Smiřovací roli EU nelze podcenit. Je namístě mít strach ze ztráty svobod, které členství v EU zaručuje…

Závěr

Uprostřed trvalých nejistot a rozpolcenosti, kdy se ukazuje pokušení zvýrazňovat hranice, musíme do středu našeho politického rozhodování postavit mezilidské vztahy. Jako komunity a národy se můžeme snažit si navzájem naslouchat, abychom si lépe rozuměli a našli společné řešení. Při vytváření jakéhokoliv budoucího vztahu Spojeného království s EU je nutné se vyhnout vážnému a zakořeněnému rozkolu v našich komunitách a napříč Spojeným královstvím a výsledku dosáhnout otevřenou diskuzí a vytvářením styčných bodů. Jenom tímto způsobem můžeme jako společnost pokračovat spolu a ne rozděleně.

Vybrané části z Supplementary Report of the Church and Society Council, May 2019, Our Future Relationship with Europe převedla Daniela Bísková