Jak se modlit česko-židovsky

Číslo

„Jak se máme modlit?“ zeptali se Ježíšovi učedníci svého Mistra. Krátká modlitba, kterou naučil své učedníky, je nepochybně nejrozšířenější modlitbou světa. Jenže někdy se chce člověk modlit také vlastními slovy – a jindy je se svými vlastními modlitbami nespokojen a rád sáhne po modlitební knížce. Každá generace má svou modlitební knížku – a některé se pro svou kvalitu prosadily a modlilo se z nich hned několik generací věřících. Nakladatelství Biblion přidalo k několika žánrovým řadám také žánr modliteb – přesněji modliteb básníků a spisovatelů, které erudovaně zpracovává neúnavný Martin Putna. Čapkovy Skoromodlitby jsou velmi nábožensky cudné, zatímco Magorské modlitby Ivana M. Jirouse naopak velmi vřelé, roztříděné do tří poloh: Hříšník – vzpurník – vděčník.

Námi představovaný spis představuje z triády modlitebních knih nejpropracovanější kus. Přibližuje modlitby česko-židovské. Nejedná se však o překlad siduru – modlitební knihy, jak by název knihy mohl napovídat, ale o již osvědčený putnovský výběr z rozsáhlé literatury, v níž dokáže vysbírat a uspořádat duchovní kaménky, které dohromady vytvoří živou mozaiku. Na knize je vidět, že si s ní její duchovní otec velmi vyhrál (jak sám uvedl v rozhlasovém rozhovoru). Prvním úkolem byl výběr textů. Hlavní texty modliteb jsou vybrány z děl dvou velmi rozdílných autorů: svébytného ortodoxa Jiřího Langera (1894–1943), jehož Devět bran je v češtině asi nejlepším přiblížením chasidismu, a velmi sekularizovaného mladého básníka Jiřího Ortena (1919–1941). K těmto textům jsou ovšem připojeny texty hned dvou dalších skupin modlitebníků – „první a druhý minjan“. Minjan, jak známo, je deset mužů, kteří jsou potřeba k tomu, aby se Židé mohli společně nahlas modlit. První minjan tvoří autoři židovští, druzí ti, kteří se judaismu vzdálili, ba i nežidé.

Modlitební kniha je řazena přibližně ve stylu židovských modlitebních knih – postrádá sice modlitby pro všední den, ale následuje šabat, židovský rok s jeho svátky a končí kadišem, modlitbou za zemřelé. Každé téma však s sebou nese také situaci víry: Šabat: Člověk před Bohem, Roš hašana: Stvoření a lidská vina, Jom kipur: Lidská vina a Boží vina, Sukot: Vděčnost za pozemské dary, Simchat Tora: Svatá učenost, Chanuka: Země zaslíbená, staronová, Purim: Svatý smích, Pesach: Láska Hospodinova a láska vůbec, Šavuot: Dar Tóry Izraeli a povolání národů, Tiš‘a be-av: Truchlení a naděje, Kadiš: Člověk před věčností.

Modlitby v českožidovských modlitbách nejsou jen slova k Bohu – tu kající, tu vzpurná, ale také přemýšlení o víře, popis židovských náboženských rituálů i situací, přemýšlení o sobě. Chvíle, kdy se člověk Bohu ani neodváží říci Ty, jsou možná nejlepší modlitbou.

Profesor Putna je skrz naskrz profesorem – a tak každý blok modliteb obsahuje erudovaný úvod. Po modlitbách (v knize do s. 197) následuje příloha – pětistránkový text „Jak přišli Židé do Čech“ Salomona Kohna, přeložený Putnou z němčiny. Alois Jirásek jej nezařadil do Starých pověstí českých, ač by tam zřejmě patřil. Následuje obsáhlý doslov, obsahující velmi podrobné zdůvodnění i přiblížení tématu, osobností, jež jsou autory textů – a protože sám Putna je křesťan, tak také různých pozitivních křesťanských postojů k židovství. K profesorské knize patří také ediční poznámky. Ty zabírají strany 301–304.

Jak knihu zhodnotit? Z odborného hlediska zajisté jako velmi kompetentní, přibližující židovskou a k židovství se vztahující literaturu, převážně z doby do Šoa. Z literárního pohledu se jedná o jistý skvost, výběr textů, z nichž mnoho patří k vrcholu české literatury či poezie, z nichž vytváří půvabný šperk, zdobící hruď matky Čechie. Také Putnův jazyk doprovodných textů je synergický, čtivý a zároveň vtipný, obraty připomínající češtinu na jejím vrcholu před 2. světovou válkou.

Z náboženské perspektivy se jedná o pestrý soubor textů od vzníceného chasidismu Langrova, přes zoufalost Ortenovu, Jiráskovy sympatie ke krutě utlačovanému národu až po gellnerovskou skepsi. Významným tématem je zde národní i osobní utrpení – a snad i to činí českožidovské modlitby aktuálními.

Kdo vezme Putnovu knihu s užitkem do ruky? Recenzenta napadají čtyři okruhy čtenářů – jednak příznivci české a židovské literatury. Ve svém celku tvoří kniha propracovaný sborník, podávající celkový pohled a také navádějící k dalším knihám (mě samotného například navedla k Egonu Hostovskému, s nímž jsem se dosud míjel). Kniha obsahuje velmi důležité židovské texty v češtině, jinak těžko dostupné. Druhým okruhem jsou lidé, víru a její vyjádření hledající, ale soudobou podobou náboženských společenství odstrašovaní a toužící udržet si jistý odstup. Myslím, že jich není málo. Pro ty může být kniha dobrým zdrojem meditací a modliteb, aniž by je někam násilně zařazovala. Třetím okruhem jsou naopak náboženští profesionálové – duchovní, kteří musí pravidelně produkovat náboženské proslovy a texty – a chtějí, aby byly kvalitní. Literární texty českožidovských autorů, tematicky seřazené, mohou zpestřit a ilustrovat nejedno kázání. Čtvrtým okruhem možných čtenářů či spíše uživatelů knihy jsou klasicky věřící lidé, čtenáři náboženských časopisů. Kniha je myslím velmi inspirativní pro čtenáře, promýšlející vlastní vztah k židovství z křesťanské perspektivy.

Zdařilá je kniha i po formální stránce – jedná se o malou knížku formátu knih modlitebních, přesto však překvapivě obsáhlou (přes 300 stran). Výrazné portréty Langera a Ortena na obálce ukazují na návaznost na celou řadu Malé knihovny klasiků nakladatelství Biblion, v němž již vyšly Husovy a Lutherovy dopisy, Stottův Radikální učedník, modlitby Čapkovy, Magorovy a zkoumaná kniha. V knize se dobře orientuje díky černým stranám, oddělujícím jednotlivé části.

„Jak se máme modlit?“ ptali se učedníci. „Sáhněte po Putnovi,“ odpovídá recenzent.

Praha – Zbraslav, 20. 8. 2022

Putna C. Martin, Jiří Langer – Jiří Orten, Modlitby česko-židovské, Biblion 2022, 304 s.