Nadace Divoké husy 7/2016

Číslo

V první polovině září podpoří Divoké husy Domov sv. Karla Boromejského. Zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby, jako odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. V budově sídlí také oddělení výkonu trestu pro ženy, kterým Domov zabezpečuje rekvalifikaci a nabízí také pracovní uplatnění.

Od 28. 8. do 17. 9. 2016 můžete přispět do veřejné sbírky na pořízení nového počítačového vybavení, tiskáren a tonerů, zejména do zdravotnického provozu. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 468.

Ve druhé polovině září poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Praze. Poskytuje pomoc všem, kteří se ocitají v  krizových životních situacích formou krizové pomoci v SOS centru, sociálně slabým rodinám s dětmi ve Službě pro rodinu a dítě, lidem s duševním onemocněním ve službě následné péče Dobroduš, matkám s dětmi bez domova v azylu Ezer, seniorům a lidem se zdravotním postižením formou pečovatelské služby. Od 18. 9. do 1. 10. 2016 můžete přispět do veřejné sbírky pro službu Dobroduš. Ambulantní služba bude rozšířena o terénní pomoc, která je nezbytná při zhoršení zdravotního stavu a je prevencí opakovaných hospitalizací duševně nemocných. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 469.