Modlitba Rostislava Nechuty

Číslo

Při pohřbu faráře Rostislava Nechuty 9. 11. 1993 v Humpolci zazněla jeho vlastní modlitba z roku 1959, ústy Jiřiho Rumla:

Panovníku nebes i země, když na sobě okoušíme Tvůj hněv, k Tobě samému máme se utíkat a Smírce Tebou nám daného se uchopit. Ty znáš převrácenost našeho srdce, nenávist a nekajícnost jeho, i neporozumění Tvým soudům. Svými vinami jsme obtíženi jako těžkým břemenem, pod nímž klesáme a tápeme. Ve svém bloudění toužíme a nemáme, až se i zatvrzujeme proti Tobě samému. Ve tmách mnohé pýchy a zpupností nade vše potřebujeme Tvého osvícení a slitování, jichž si nezasluhujeme. Pro milého Tvého Syna však smíme k Tobě jako k Otci volati: Neopouštěj nás a navštiv nás Duchem svým, otevři naše srdce pro Tvé slovo, ať nás drží a nepustí, až nás i mocně vede a přivede k Tobě. Dej nám poznati, že nemůžeme jinde načerpati života a síly než v Tobě. Až pochopíme, že každé hledání cesty mimo Krista vede do bezcestí a na scestí. Dokonej při nás své dílo, af vykoupeni z marného svého obcováni uzříme Tebe, který přicházíš k duším poníženým a nic nemajícím. Dokud nám pak dáváš čas, dávej nám v něm i své mocné Slovo, Pravdu, která jest i pro svět, ať se rádi jím dáváme učit a milujeme Tě pro Krista. Odpusť nám, že jsme si málo vážili dní nedělních, takže nám je ve svém hněvu odnímáš. Navrať nám jich pravé svěcení. Prosíme za Tvou církev i za tento sbor a rač od nás odejmouti svůj hněv. Skloň se k nám, ať můžeme děkovati, že prokazuješ svou moc v mocných i nemocných, v chudých i bohatých, v klesajících a bezradných, aby všichni tiší nabyli v Tobě nové síly. Slituj se nad námi pro čest a slávu Jména svého. Amen