Kritika lidskoprávních nehorázností i účinná pomoc

Číslo

Nad sborníkem Svobodní a sobě rovní

Farář Mikuláš Vymětal, pověřený synodem ČCE pro funkci celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené a člen předsednictva Českého helsinského výboru (ČHV), sestavil spolu s Lucií Rybovou, současnou ředitelskou ČHV, sborník Svobodní a sobě rovní, 33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru.

ČHV vyrostl v roce 1988 (tehdy jakožto Československý helsinský výbor) jako přirozená odnož činnosti Charty 77. U jeho zrodu stáli prof. Jiří Hájek, Jan Urban, prof. Zdeněk Jičínský, JUDr Pavel Rychetský, Jan Štern, dramatik Václav Havel, Petr Uhl, kněz Václav Malý a další. V předsednictví se pak vystřídalo vícero žen Libuše Šilhánová, Anna Šabatová, Táňa Fišerová. Současnou ředitelkou je nyní Lucie Rybová; na valné hromadě 28. 1. 2021 byl zvolen nový předseda ČHV Václav Vlk.

Lze tedy říci, že dílo Charty 77 rozvíjí dnes právě ČHV: důslednou obranou demokratických společenských principů v dnešní společnosti, a to otevřenými dopisy a petičním upomínáním vládní administrativy na její nedostatky a diskriminační nehoráznosti, které v humanitně zaměřené demokracii nemají co dělat. Mezi ně patří např. odmítnutí premiéra A. Babiše a dalších politiků přijmout uprchlíky (2018), odmítnutí asylového práva čínským křesťanům (2018), jejichž křesťanské sbory jsou v Číně likvidovány, jak již několikrát doložil např. The Guardian. Připomeňme v této souvislosti, že v Číně mohou existovat jen ty křesťanské sbory, které přijmou státem ideologicky upravenou konfesi, a dokonce i upravenou bibli. Svoboda vyznání je sice oficiálně deklarována, ale jen v ideologických mezích určených komunistickou stranou Číny.

Sborník velmi srozumitelným způsobem oslovuje současnou společnost, která si již neuvědomuje, z jakých duchovních kořenů prýští živná míza do právní kultury dneška. Proto ho otevírá studie Ivana Štampacha s historickými vhledy do euro-americké lidsko-právní kultury. Oprávněně tvrdí, že myšlenka lidské důstojnosti každého člověka má kořeny v starořecké filosofické a staroizraelské náboženské sféře. O deklarování práv se pak zasloužila novověká anglosaská náboženská kultura, která od roku 1620 (Mayflowerská smlouva) vydala vícero plodů ve formě městských a státních ústav a deklarací, až nakonec vykvetla roku 1776 do inspirující Deklarace nezávislosti (1776): Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí… Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou.

Český helsinský výbor přitom nejen upozorňuje na to, kdy se vládní úřady stávají překážkou v uskutečňování práv a svobod občanů, ale navíc svým poradenstvím, analýzami, právní a administrativní pomocí účinně pomáhá těm, kteří by se jinak jen velmi těžko mohli dovolat svých nezcizitelných práv, např. získání občanství po roztržení Československa představovalo pro některé Slováky těžko řešitelný problém. Dále je nutné zmínit pomoc osobám s duševní poruchou; pomoc osobám se zdravotním postižením; pomoc ženám samoživitelkám; pomoc osobám omezených na svobodě; pomoc osobám LGBT+; pomoc bezdomovcům; pomoc cizincům, aby mohli volit; pomoc vězněným, aby mohli studovat; pomoc rodinným příslušníkům při návštěvách ve vězení; pomoc s organizováním sbírky šatstva pro kurdské a české uprchlíky; pomoc Rómům; pomoc při neoprávněném zásahu policie vůči věřícím i nevěřícím, křesťanům i muslimům, aj. viz webové stránky www.helcom.cz, zde též další kontakty na poradenskou službu Štefánikova 21/216, 150 00 Praha 5.

Bohatá fotodokumentace seznamuje s mnohými osobnostmi, které se podílely na aktivitách ČHV za normalizace, ale též po roce 1989.

Neměli bychom přehlédnout, že ve sborníku je přetištěna nejnovější deklarace Bratrství mezi lidmi (4. 2. 2019), kterou za křesťanské společenství signoval římský papež František, za muslimské společenství káhirský Velký imám Al-Azharu Ahmad At-Tajjib: …Svoboda je právem každého člověka: každý se těší svobodě vyznání, myšlení, projevu a jednání. Pluralismus a rozličnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, etnicity a jazyka jsou moudrou Boží vůlí, jíž byly stvořeny lidské bytosti. Tato božská moudrost je základem, od něhož se odvozuje právo na svobodu vyznání a svobodu být odlišný. Proto odsuzujeme donucování druhých lidí k zastávání určitého náboženství nebo kultury, stejně jako vnucování civilizačního stylu, který nepřijímají. Spravedlnost založená na milosrdenství je cestou, kterou je třeba jít k dosažení důstojného života, na nějž má právo každá lidská bytost.

Svobodní a sobě rovní. 33 let boje za lidská práva: historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru. Sestavili Mikuláš Vymětal a Lucie Rybová. Praha, Eman 2021. ISBN 978-80-88060-26-0