Světový étos v praxi

Číslo

Od projektu k prohlášení

Světový étos, projekt, jehož autorem je Hans Küng, vykrystalizoval v Prohlášení ke světovému étosu, předloženém v Parlamentu náboženství světa v Chicagu v r. 1993. Prohlášení připomíná společné etické hodnoty a normy lidskosti. Ty mají formu etických regulativů, které lze pojímat jako univerzální pravidla hry či směrnice jednání. Jejich výpovědní hodnota směřuje k pěstování humanity ve smyslu vzájemnosti, partnerství a nenásilí. Prohlášení formuluje závazná nezrušitelná přikázání jak pozitivně, tak negativně: „Cti život! – Nezabiješ!; Jednej spravedlivě a čestně! – Nepokradeš; Mluv a jednej pravdivě! – Nelži; Ctěte a milujte se navzájem! – Nezcizoložíš.“ Jejich univerzální funkční hodnota je zdůvodněna i faktem, že je lze dohledat ve všech náboženstvích světa. Z toho Küng usuzuje na možné sdílení společné eticko-náboženské báze, na níž se lze shodnout. Ta má být platformou možného dorozumění a podnětem k utváření mírového světového řádu. Na kontinuitu poselství zakotveného v Prohlášení poukazuje následná řada dalších parlamentů konaných např. v Kapském městě a v Barceloně. Příští parlament se odehraje v tomto roce v Salt Lake City.

Pravidla hry – pravidla lidskosti

Pravidla hry, o nichž Küng mluví, nepovažuje za novum světového étosu, ale za výsledek sociodynamického procesu evoluce člověka. Berou v úvahu důstojnost člověka jako základní hodnotu a motivaci k eticky validnímu jednání. Světový étos v tomto ohledu upomíná na „Všeobecnou deklarace lidských práv“ z r. 1948: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“

Humanum jako ústřední kategorie je sice z hlediska Prohlášení zdůvodněné v divinu, ovšem způsob, jak ho pěstovat a rozvíjet, je vlastní i nenábožensky smýšlejícím, což Prohlášení dokazuje univerzalitou deklarovaných pravidel lidskosti, tedy již zmíněných závazných přikázání.

Žít a užívat pravidla lidskosti

Praktická aplikace obsahu Prohlášení ke světovému étosu z r. 1993 nachází své uplatnění ve všech sférách lidského jednání (viz např. www.weltethos.org). Dle Hanse Künga je právě rozvíjení jeho obsahu zdola, tedy v oblasti školství, podstatným determinantem chtěného mírového řádu ve světě. Modelovým příkladem inkorporace myšlenek světového étosu ve školství je jeho uplatnění ve výukových projektech v německy mluvících zemích. Děje se tak díky podpoře Nadace světový étos. Tato nadace, založená v r. 1995, poskytuje celou řadu výukových materiálů a zprostředkovává obsah světového étosu prostřednictvím mediálních nosičů.

Z podnětu Nadace světový étos začínají v německy mluvících zemích vznikat tzv. Weltethos-Schulen, které do svých výukových plánů zařazují programatiku světového étosu.

K odbornému zázemí těchto škol poskytuje Nadace řadu materiálů. Jedná se v tomto smyslu o multimediální projekt „Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg“, v němž Küng v sedmi filmech představuje sedm velkých světových náboženství zasazených do jejich geografického a historického kontextu.

Další slibnou platformou pro šíření světového étosu se ukazuje být internet, pro který byly vytvořeny programy Internet-Lernplattform „A Global Ethic now!“ Jejich prostřednictvím se mohou zájemci obeznámit s aspekty světového étosu. Nezanedbatelné jsou tzv. putovní výstavy. Představují osm náboženství ve formě osmi tabulí: hinduismus, náboženství Číny, budhismus, židovství, křesťanství, islám, sikhismus a baháismus. Tabule seznamují se společně sdíleným etickým poselstvím těchto náboženství. Na princip lidskosti upomíná devátá z patnácti tabulí, které tvoří součást výstav konaných na školách, vzdělávacích institucích, ale i v kostelích.

Výukové listy zahrnuté ve dvou publikacích nazvaných „Weltethos in der Schule“ poskytují celou řadu podnětů k rozvíjení programatiky světového étosu na všech stupních škol. Pracovní listy obsahují úkoly formulované na základě informací k jednotlivým náboženstvím. Pracovní listy rovněž zohledňují téma lidskosti a světového míru.

Úspěch realizování obsahu světového étosu v oblasti školství

dokládají již fungující školy. K prvním školám nesoucím označení „Weltethos-schule“ patří Graf-Wilhelm-SchuleGymnasium Steinhude. Obě dvě školy získaly toto označení v r. 2013 poté, co do svých výukových plánů zařadily tématiku světového étosu. Z dalších škol nesoucích označení „Weltethos-Schule“ lze jmenovat školu v Niederzier/Merzenich.

V českém prostředí kromě sázavské nadace neexistuje škola, která by ve výuce tématiku světového étosu nějakým způsobem uplatňovala. Nadaci Světový étos – Centrum Prokopios založil po vzoru nadace Světový étos v Sázavě doc. Dr. Karel Floss, z jeho iniciativy byla řada Küngových knih rovněž přeložena do češtiny. Centrum Prokopios – vzdělávací a ekologické centrum v Čechách svými aktivitami a charakterem odkazuje k Benediktovu „ora et labora“, ale i k Platónově krédu o potřebnosti výchovy mladých lidí. Zastřešující a ideovou inspiraci v Centru Prokopios sehrává rovněž program světového étosu, důraz na mezináboženský a mezikulturní dialog realizovaný formou výzkumu a setkávání, čehož dokladem jsou tzv. letní školy.

Rozvíjení etických kompetencí, emoční inteligence a mezikulturního porozumění určitým způsobem supluje etická výchova, kterou zajišťuje nezisková organizace Etické fórum České republiky. Vzniklo v r. 2009 a jeho cílem je „výchova ke slušnosti a morálce ve všech oblastech lidského života“, což realizuje pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky. V České republice existuje celá řada škol, které do svých výukových plánů zařazují program etické výchovy. Ten má v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání status doplňujícího vzdělávacího oboru. Z brožury „Etická výchova pro základní a střední školy (Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů)“ ovšem nevyplývá souvislost etické výchovy s náboženstvím, jak je tomu u programatiky světového étosu.

Všeobecná deklarace lidských práv. čl. 1.
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf

A Global Ethic now!
http://www.global-ethic-now.de/

Weltethos in der Schule
http://www.weltethos.org/lehrmittel-und-angebote/
http://www.weltethos-praktisch.de/materialien_der_stiftung.html

Etické fórum ČR
http://www.etickeforumcr.cz/eticke-forum/o-nas
http://www.etickeforumcr.cz/eticka-vychova/skoly

http://www.etickeforumcr.cz/eticka-vychova/o-eticke-vychove