Prázdnota čistoty PKP 5/2009: Překladové varianty Přísloví 14,4

Číslo

Aktuální (a také hojně diskutovaný) překlad Bible, který Alexandr Flek a jeho spolupracovníci ověnčili dovětkem „překlad 21. století“, je podle autorského týmu nesen snahou předložit čtenáři „nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.“ Záměr je to jistě chvályhodný a rozměr odvedené práce nepochybně značný. Teprve časem se ukáže, jestli se nemalé ambice nového překladu dočkají naplnění. Na stránkách měsíčníku Protestant bychom rádi v dohledné době uveřejnili ucelenější recenzi překladu.

Následující text je pouze pokusem o srovnání tří českých překladů jednoho méně známého biblického přísloví. Jak velký prostor ponechávají jednotlivé překlady čtenářské interpretaci?

Kniha Přísloví 14,4:

BKR: Když není volů, prázdné jsou jesle, ale hojná úroda jest v síle volů.

ČEP: Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci.

B21: Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu.

BKR: Poměrně volný kralický překlad otevírá před čtenářem minimálně dva možné výklady přísloví. V prvním plánu se jedná o výklad, který se nabízí jako první a nejjednoznačnější. Přísloví napomíná hospodáře, aby dbal o svá hospodářská zvířata. Možné je ale i takové čtení, ve kterém smíme přísloví chápat jako kritiku krátkozraké snahy ušetřit. Ten, kdo nemá dobytek, nemusí jej ani krmit. Zdánlivě ušetří – jesle zůstávají prázdné. Ale připravuje se tak o hojnost úrody. V druhé polovině verše se Kraličtí přidrželi expresivní doslovnosti – úroda jest v síle volů.

ČEP: Krmný žlab je v této verzi převeden doslovněji jako „čistý“. Takový překlad sice (obdobně jako zbylé dva) nezachycuje dvojí význam hebrejského bar – tedy čistý a zároveň obilí – zato však ponechává otevřenou možnost dalších vrstev interpretace: Hospodářova touha po „čistém žlabu“ může být překážkou v práci. A to jistě platí nejen pro hospodářství, ale přeneseně také v jiných podobách lidské činnosti. Např.: tam, kde se farizeové v obavě před znečištěním odmítli dotýkat těch, kdo přepadli přes společenské postranice, přicházel Ježíš a dotekem uzdravoval a vracel ztracenou důstojnost. Bez hygienických rukaviček. V očích mnohých si tak nepochybně řádně „zaneřádil žlab“. Jeho dotek ale nezůstal bez úrody…

B21: Nový překlad se přidržuje jazykových prostředků ekumenického znění. Interpretačně ovšem odpovídá spíše znění Kralickému, které ještě dále zužuje. Autoři byli patrně ve svém překladu vedeni takovým pochopením přísloví, které by asi nejspíše odpovídalo známému českému ekvivalentu: bez práce nejsou koláče. Ten, kdo dostatečně nepečuje o svá hospodářská zvířata, nemůže očekávat ani výnos úrody. Vždyť právě silný býk (singulár je věrný originálu) zajišťuje hojnou úrodu. Vynechání vložené odporovací spojky tuto interpretaci ještě zesiluje. Zvolená podoba překladu (snad) lépe odpovídá dnešní podobě jazyka, ve srovnání s předchozími překlady, ale vede k poměrně razantnímu zúžení pole možných interpretací.