Dokumenty totality

Číslo

Nepřátelská činnost antisocialistických elementů v protestantských církvích a využití agentury čs. kontrarozvědky v boji s touto činností (1987).

Náboženství je jedním z prostředků, které využívá nepřítel v boji proti komunismu. V rámci zneužívání této formy společenského vědomí, které v kapitalistickém světě a rozvojových zemích silně ovlivňuje život jedinců i společnosti, působí církve a náboženské společnosti.

Společenské vědomí tohoto druhu však nepůsobí jen vně socialismu, ale i v jeho podmínkách. Náboženství v Československu má stále ještě dostatek sil k tomu, aby zhoubně působilo na jednotlivce a určité sociální skupiny či vrstvy. Uvedený fakt je dostatečným argumentem pro boj proti náboženským přežitkům i za socialismu.

Vladimír Iljič Lenin věnoval problému boje s náboženstvím mimořádnou pozornost, což dokazuje i jeho práce „O významu bojového materialismu“, ve které mimo jiné uvedl: „Největší a nejhorší chybou, jíž se může dopustit marxista, by bylo domnívat se, že miliónové masy lidu odsouzené celou soudobou společností k životu v temnotě, nevědomosti a předsudcích se mohou z této zaostalosti dostat jen po přímé cestě ryze marxistické osvěty.“ (Lenin, V. I.: Vybrané spisy 5, Svoboda, Praha 1974, s. 578–9)

Boj proti přetrvávání náboženství ve vědomí lidí je veden nejen politikou Komunistické strany Československa, ateistickou výchovou a propagandou, ale část tohoto úkolu je svěřena také orgánům Státní bezpečnosti. Pouze orgány čs. kontrarozvědky disponují specifickými silami, prostředky, formami a metodami práce, které umožňují provádět kvalifikovaná kontrarozvědná opatření v boji proti podvratné činnosti antisocialistických elementů též v protestantských církvích.

Protestantismus je vedle katolicismu a pravoslaví jedním z nejvýznamnějších křesťanských hnutí, které zahrnuje mnoho samostatných vyznání a církví. Zvláštnosti ideologie a organizace protestantismu jsou do značné míry podmíněny historií jeho vzniku a dalšího vývoje.

Protestantismus vznikl v 16. století v době reformace, která byla první rozhodnou bitvou v boji nastupujícího kapitalismu proti feudalismu a prvním dějstvím buržoazní revoluce v Evropě.

„Protestantské křesťanství se přizpůsobilo charakteru buržoazní společnosti, což se zvláště projevilo v jeho organizační struktuře.… Většině protestantských církví se na řízeni, jak základních článků, tak i nejvyšších církevních orgánů podílí zvolení laici. Základní články církevních organizací – sbory, jsou řízeny zvolenými věřícími do tzv. presbyterstev, tj. rad starších, jejichž rovnoprávným členem je v mnohých případech i sborovým shromážděním zvolený duchovní.“ (Ulč, J. a kol.: Nepřátelská činnost části nekatolických církví, nábož. společností a sekt a opatření orgánů StB v boji s touto činností, VŠ SNB, Praha 1985, s. 5)

Představitelé protestantských církví a náboženských společností v ČSSR se svými oficiálními postoji staví loajálně k socialistickému zřízení v Československu.

„Negativním a narušujícím elementem v těchto církvích jsou reakční síly, které stojí na nepřátelské platformě a vedou neustálý boj za rozšíření nekontrolovatelné náboženské činnosti v naší společnosti. Ve své činnosti se opírají o zahraniční církevní centra, poskytující jim nejen ideovou, ale především materiální pomoc a podporu.“ (tamtéž, s. 36).

Zahraniční ideodiverzní centra s cílem destabilizace socialismu využívají v boji proti socialistickému zřízení a vědeckému světovému názoru v plné míře tiskových agentur a rozhlasových stanic, náležejících různým západním církevním organizacím.

Proti ČSSR operuji speciální protisocialisticky orientované tiskové agentury, jako např. Ekumenische Presse Dienst ve Frankfurtu nad Mohanem, kterou řídí dr. Wolfgang Hessler. Tato agentura soustřeďuje svoji pozornost na protestantské církve v socialistických zemích a zneužívá různých momentů a situací k pomlouvačně činnosti.

Vlnu antisovětismu, zavilého nepřátelství proti všemu slovanskému a socialistickému, publikuje americký měsíčník RCDA (Religion in Communist Dominated Areas – Náboženství v komunisty ovládaných zemích). Pod přikrytím Národní rady církví USA je plně využíván speciálními službami USA. Ředitelem je bývalý evangelický farář – v době II. světové války zpravodajský důstojník armády Blahoslav Hrubý, který po II. světové válce působil na území ČSSR.

Mimo náboženskou literaturu, která je na území ČSSR nelegálně dopravována emisary a zahraničními turisty z NSR, Rakouska, Holandska, Anglie, Finska a dalších kapitalistických zemí, ovlivňují situaci v nekatolických církvích i zahraniční rozhlasové vysílačky jako Trans World Rádio – Monte Carlo, Hlas And, Rádio Vatikán a další. Severoamerická speciální služba CIA v posledním období usiluje o to, aby se Trans World Rádio více politicky angažovalo.

V zahraničních ideodiverzních rozhlasových stanicích našli uplatnění čs. církevní emigranti mající v ČSSR své pomocníky v řadách nepřátelsky orientovaných duchovních a náboženských fanatiků. Například vedoucím Trans World Rádio Monte Carlo je Otakar Vožeh, čs. emigrant z roku 1968.

Také Hlas And je určen pro vysílání do Československa a ostatních socialistických zemí. Rovněž tento vysílač je řízen CIA, která jeho činnost finančně dotuje.

(pokračování příště)