Nadace Divoké husy 7/2020

Číslo

Ve dnech 30. 8. – 12. 9. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domova sv. Karla Bormejského. Výtěžek z naší společné sbírky použijí v Domově na nákup ochranných pomůcek, resp. hygienických rukavic, které jsou nezbytné při péči o nemocné seniory. Dle aktuálních cenových nabídek by se mohlo odhadem pořídit přibližně 50 tisíc kusů rukavic. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 558.

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby (odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené). V budově Domova sídlí oddělení výkonu trestu pro ženy. Těmto ženám Domov zabezpečuje rekvalifikaci v certifikovaném sanitářském kurzu sv. Zdislavy a nabízí jim pracovní uplatnění v pomocných a obslužných provozech (rekvalifikovaným ženám pak službu přímo u lůžek pacientů).

Ve dnech 13. 9. – 26. 9. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Farního sboru ČCE v Černošíně. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s výměnou oken v místnostech sborového domu v Lestkově. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 559.

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelské stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. Často se podílely na distribuci bydlení a pomoci pro rodiny přistěhovalců. V oblasti Tachova a v sousedním Karlovarském kraji je nejvyšší podíl odsouzených v České republice. Farářka sboru se proto stala také vězeňskou kaplankou a ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťuje zaměstnávání a v prostorách sborových domů ubytování těmto lidem.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají!