Hutně a chutně 5/2009

Číslo

Takto Jiřina Šiklová vyvlastňovala vlastenectví všelijakým nacizujícím holohlavcům i okravatovaným národovcům: „Vlast je něco, co vlastním, i když to není můj majetek. Je to prostor, ke kterému cítím odpovědnost, spojovací článek mezi generacemi. Proto se opravdoví vlastenci snaží tuto krajinu udržovat a dělat něco ve prospěch těch, ke kterým patří. Většinou jsou to knihovnice z menších měst, evangeličtí faráři, učitelky, které nadšeně připravují pro druhé různé besedy, vytvářejí a udržují to, čemu se říká kulturní život města. … Vlastenectví vytváří i můj vztah ke krajině, půdě, pohledy na krajinu s kapličkami a božími mukami. Je nepodstatné, zda nápis nad dveřmi „Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš“ je napsán česky nebo německy, latinkou nebo švabachem. Nápis INRI taky není zkratkou v češtině a přesto patří k té cestě, po které chodím a kudy budou chodit i moje děti.“ (Týdeník Rozhlas 21/09)

Již desátý ročník minifestivalu Husovický dvorek probíhá letošní jaro ve sboru ČCE Brně-Husovicích. Během akce, spojující bohoslužby uvnitř v modlitebně a divadlo s výstavou ve dvoře přivítalo mj. Výchovnou dramatiku neslyšících DiFa JAMU s nastudovanými Třemi pohádkami nebo divadlo Polárka s inscenací Bitva u Lipan. Petr Baran tu uvedl svůj dokumentární film Dům strach, založený na fragmentech poezie a dopisů básníka Jana Zahradníčka.

3. května se konalo již tradiční sborové čtení Máchova Máje na zřícenině hradu Zvěřinec nad Sedlecem-Prčicí. Karel Hynek sem z nedalekých Měšetic docházel pozorovat, jak po modrém blankytu bělavé páry hynou. Četby se mj. účastnila téměř polovina členů zdejšího evangelického sboru.

7. května slavila v paláci Akropolis dvacáté výročí založení hudební skupina Oboroh.

„Při probírání článku ‚věřím svatou církev obecnou‘ učím konfirmandy, že my jsme taky katolíci, jen narozdíl od římských evangeličtí. Letos jsme ještě zjišťovali, jak se správně řeknou příslušná mláďata. Vyhrálo ‚evangelíče‘ a ‚katole‘,“ popsal nám své katechetické postupy Ezediáš Pumlan.

„Celej národ žije tím, že Kateřina Jaques neví, co je to biomasa. A že tu po náměstích pochodujou náckové, netrápí nikoho!“ bilancoval Ezediáš Pumlan výsledky pastoračních rozhovorů z druhé poloviny dubna.

Knihu Služebníci slova, v níž Petruška Šustrová shromáždila rozhovory se čtyřiceti českými překladateli, recenzoval v Týdeníku Rozhlas Vladimír Karfík. „Nedávno jsme o český překlad měli obavy. Tradice a obětavá práce překladatelů literatury se ukázaly silnější, než byly bláhové představy, že na překladech se dá především vydělat.“

Smítám z keřů révy čerstvé letorosty, ovšem jen ty, keré tam nechcu; réva totiž neplodí hrozny na všech výrůstkoch, ale jen na dvouletém dřevě, čiže na těch z oček loňských letorostů. Čas a trpělivé pěstování záloh tu přináší ovoce! V zimě to snad zázrakem nepomrzlo, ale někeré keře sú teď tak podlábené, vycucané roztočama, že plodné očka na tažňích stagnujú, a keře obrůstajú na starém dřevě jalovými letorosty bez plodů. A že jich tam letos je! Aj na vládní úrovni! Z vinice, Marek