Peter Moree

Čekání na kubánské léto

V březnu 2005 se skupinka čtyř dobrovolníků vydala na Kubu se zadáním zkoumat hlavně situaci protestantských církví. Důvodem k tomuto zadání byl fakt, že právě o vztahu protestantů k režimu jsou informace jen mlhavé a zavádějící.

Čeští evangelíci za války

Sborník Prošli jsme v jeho síle podává přehled o odboji mezi evangelíky za druhé světové války. Je výsledkem a prezentací práce komise „Cesta církve za druhé světové války,“ kterou synod ČCE zřídil v r. 1999.

Co se děje v Nizozemí?

Vražda Theo van Gogha 2. listopadu způsobila v nizozemské společnosti velký šok a přitáhla opět pozornost mezinárodních médií k tomu, co se to v oblasti etnických a náboženských menšin, jejich integrace a tolerance, a konečně jejich potenciálu k násilí a terorismu v Nizozemí vlastně děje.

Náboženství a konflikty ve střední a východní Evropě

V březnu letošního roku na Balkáně opět hořely kostely a náboženské budovy. V Kosovu vzplanulo třicet ortodoxních kostelů a mírovému sboru Spojených národů se nepodařilo albánským vzbouřencům v tomto ničení zabránit. Bylo zničeno i mnoho domů posledních v Kosovu ještě žijících Srbů. Dvacet z nich dokonce zahynulo.

Proč dnes znovu hovořit o sekularizaci

V současné evangelické tradici jsou postoje k sekularizaci poněkud ambivalentní. Není tomu tak jen na české půdě, obdobné je to i v jiných zemích Evropy, kde má protestantismus nějaké historické kořeny. Buď je považována za něco pozitivního, anebo není pokládána za teologicky relevantní.

Kořeny zápasu o lidskou důstojnost

Součástí dlouhodobého badatelského projektu ETF UK, zaměřeného na lidská práva, je i srovnávací studie Jakuba S. Trojana Idea lidských práv v české duchovní tradici. Hledá v ní odpověď na otázku, čím a jak česká duchovní či náboženská tradice přispívá k ideji lidských práv. Otázkou je už samotné téma, nebo vztah lidských práv a náboženství má každopádně dvojznačnou povahu.

Příběhy proti beznaději

Až příliš často se ve vzpomínkách na dvakrát dvacet let komunistického režimu objevují argumenty typu „nedalo se nic jiného dělat“, „všude vládl strach“. Takovéto paušální hodnocení má snad i své opodstatnění – zejména, když dějiny vnímáme jako dějiny vítězů, nezastavitelných hybných pák, převažujících ideologických či politických schémat.

Rwanda – země mlčících svědků

Rwanda – malá země ve střední Africe, která patří k těm malebnějším. Hektary porostlé banánovníky, malé domky slepené z hlíny nebo vlastních pálených cihel, políčka ručně obdělávaná a vulkány, které zemi dodávají specifický kolorit. I v prosinci je zde příjemné vlhké teplo, všude kvetou nějaké květy a řičí ptáci, radující se z toho pozemského ráje.

Kubánské procesy

Od 18. března pozatýkala kubánská policie 78 členů kubánské demokratické opozice. Jsou mezi nimi nezávislí novináři, představitelé nezávislých odborů, zakladatelé nezávislých ekonomických a politických výzkumných institutů z celé Kuby. V čase, kdy jsou psány tyto řádky, probíhají procesy a jsou ukládány vysoké tresty – až do 27 let.

Protestor 4/2003

Základním významem slovesa protestor, od něho je odvozen název časopisu Protestant i označení jedné z klasických větví křesťanstva, je „vydat veřejné prohlášení či svědectví“. Proto jsme právě takto nazvali novou přílohu našeho časopisu. Budeme v ní přinášet vyznavačské texty, jež se staly i důležitým veřejným svědectvím.

Politici podporují kubánský disent, církve mlčí

V úterý 17. 12. dostal od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za lidská práva Osvaldo Payá, a to pro své úsilí v rámci projektu Varela, který požaduje demokratické reformy na Kubě. Evropští politici otevřeně vyjadřují disidentům na Kubě svou podporu, evropské církve naopak mlčí. A to přesto, že Payá a jeho spolupracovníci čerpají svou inspiraci z křesťanství.

Protestor 6/2017

Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z r. 19771

Události v prostředí ČCE v r. 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně.

Slovo synodu ČCE k současným česko-německým vztahům

V poslední době se v České republice i v zahraničí znovu obrací pozornost k poválečnému vyhnání a odsunu Němců a části Maďarů z Československa. Někteří lidé u nás i v sousedních zemích využívají této smutné kapitoly pro své cíle v rámci předvolebních bojů a při prosazování dílčích skupinových zájmů. Takové rozdmýchávání nevraživosti mezi sousedními státy nás znepokojuje.

Co je vidět trhlinou

V roce 1997 zveřejnil Klaas van der Horst svou diplomovou práci Een scheur in het gordijn o vztazích mezi protestantskými církvemi v Nizozemí a Československu v letech 1959 – 1989. Jako první nabídl stručný přehled rozsahu, obsahu a vývoje těchto vztahů, o nichž bádal během svého pobytu na pražské ETF v roce 1996/97.

Solidarita jako zbraň

V roce 1966 došlo k pozoruhodné události ve vztahu Státní bezpečnosti a evangelických farářů. Na každoročním shromáždění Svazu českobratrského evangelického duchovenstva (SČED) podal farář Jan Šimsa zprávu o svém prvním kontaktu se Státní bezpečností. Došlo k němu již před 14 lety, ale Šimsa se dříve neodvažoval o něm hovořit.

O smíření ve Vukovaru

Cesta je docela nudná, vede krajinou jako placka, jen tu a tam se objeví vesnice nebo pár stromů. Je šedivý pozdní podzimní den, ale protože svítí slunce, nevypadá to tak zle. Na první pohled by člověk ani neřekl, že ještě docela nedávno tu zuřila válka. Pozná se to teprve na zničených venkovských usedlostech. Vesnice se skoro v ničem neliší od nesčetných jiných podobných usedlostí v Podunají.

Husovi nešlo o osobní integritu

rozhovor s Peterem Morée

Peter C. A. Morée je církevní historik a teolog, působí na Katedře církevních dějin ETF UK. Zabývá se mimo jiné vztahem náboženství a moderních ideologií, zvlášť pak nacionalismu a komunismu.

„Rány minulosti“ nebo „hojení vzpomínek“?

S minulostí se nevyrovnávali jen v Evropě

Konec polárně rozděleného světa na přelomu let 1989 a 1990 přinesl řadu nových otázek po směřování těch částí světa, jež prošly revolučními změnami. Jaká bude politická struktura nové společnosti? Co bude těžištěm společenského a politického řádu, který ze změn vzejde?

Syndikovat obsah