Nadace Divoké husy 7/2017

Číslo

V první polovině září poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Domova sv. Karla Boromejského, který zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotnického zařízení a sociální služby, jako odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. V budově Domova sídlí také oddělení výkonu trestu pro ženy, jimž Domov zabezpečuje rekvalifikaci v certifikovaném sanitářském kurzu a nabízí pracovní uplatnění v pomocných a obslužných provozech, rekvalifikovaným ženám pak službu přímo u lůžek pacientů.

Ve dnech 3.–16. 9. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup kardiackých a relaxačních křesel do denního stacionáře. Číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 492.

Ve druhé polovině září poletí Divoké husy podat pomocné křídlo do Domova svaté Rodiny. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Tato péče je poskytována ve dvou zařízeních – Domově v Liboci a Domově na Petřinách. Domov provozuje také Kavárnu u svaté Rodiny, která je zároveň zácvikovým zařízením pro místní klienty.

Ve dnech 17.–30. 9. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Domova svaté Rodiny. Výtěžek bude použit na zakoupení senzorických pomůcek pro bazální stimulaci a masáže klientů Domova. Číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 493.