Nadace Divoké husy 1/2004

Číslo

Na první polovinu měsíce února jsme připravili sbírku pro Speciální školu v Tetíně, která zabezpečuje klasické vzdělávání a zájmové aktivity pro děti s kombinovaným postižením ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Co se týče mimoškolních aktivit dětí, kromě zájmových kroužků organizuje škola návštěvy různých společenských akcí, výlety, vycházky do přírody apod. Výtěžek sbírky bude určen na zakoupení dětského dvojvozíku, díky kterému se budou moci těchto kulturních a sportovních akcí účastnit také těžce handicapované děti. Tím se významně posílí integrace postižených dětí do společnosti zdravých spoluvrstevníků. Peníze pro tuto sbírku můžete posílat na účet s názvem Nadace Divoké husy číslo 27000000/2700, VS „159“ u HVB Praha 1.

 

V druhé půli měsíce února chceme podpořit Sdružení českých řemeslníků, které se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů mezi mládeží v Hradci Králové. Tři desítky drobných řemeslníků různých profesí se zde rozhodlo dotovat klasickou řemeslnou prací zdravý vývoj dětí a mládeže. Sdružení pořádá různé naučné, kulturní a sportovní akce v ulicích města (např. Karneval na ledě, Stezku odvahy apod.). Prostřednictvím nízkoprahového centra Klídek vytváří pestrou nabídkou aktivit prostor pro alternativní využití volného času dětí. Výtěžek sbírky bude určen na zakoupení koberce do dětského klubu. Peníze pro tuto sbírku můžete

posílat na účet s názvem Nadace Divoké husy číslo 27000000/2700,VS „160“ u HVB Praha 1.