Mantovská Hagada

Číslo

(U. Schubert, Jüdische buchkunst, zweiter teil. Graz 1992, s. 58-62.)

Vytisklo ji křesťanské nakladatelství Giaccoma Rufinelliho v roce 1560. Poprvé zde textu předchází titulní list. Zobrazuje bránu s tordovanými sloupy obtáčenými květinovým ornamentem. Představují narážku na sloupy chrámu sv. Petra v Římě, které jsou rovněž tordované a odkazují na prastarou tradici, jež sahá až k Šalomounovu chrámu. V tympanonu na štítě je nápis „Toto je brána Páně“. Čtenář tak projde bránou a vstoupí do Nové země. Podlaha je vyvedena v perspektivní zkratce – v případě hagad poprvé.

Kromě textových ilustrací obsahuje Hagada tři orámované strany s mnoha poletujícími puti hrajícími na různé nástroje. Ty pocházely z křesťanských předloh. Osta nní ilustrace uvnitř Hagady mají různý původ. Buď z jiných rukopisů Hagad, nebo z obrazové Bible Mošeho dal Castellazzo.

V Mantovské Hagadě se objevuje také zobrazení sederové večeře, či méně časté ikonografické téma Izraelitů utíkajících před Egypťany (obr. 1). Vidíme tu velké zástupy Izraelitů, v jejichž středu stojí Áron v rouchu velekněze s ohnivým sloupem před zástupy (Ex 13,21) (Exodus 13,21  Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.), ale za jejich zády se objevuje oblakový sloup, který odpovídá Ex 14,19–20 (Exodus 14,19  Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.), a zabraňuje střetu Izraelitů s Egypťany. Základem tu není text Bible, ale rabínská interpretace s odkazy na egyptské šípy a vrhací střely, které jsou zadrženy Hospodinem.

Vedle podnětů z rukopisů italské provenience se tu objevují témata z pražské Hagady – jako například motiv honu, nebo různá zobrazení figury muže s číší vína na pozadí architektury.

0proti pražské Hagadě se tu objevuje např. krveprolití Faraona, rozvinuté do tří scén (obr. 2) – přepadení matek, vraždění dětí a koupel Faraona.

 

Popis k obrázku

Mantovská Hagada, 1560, Izraelité utíkající před Egypťany. Převzato: U. Schubert, abb. 18.

Mantovská Hagada, 1560, Krvavá koupel Faraona. Převzato: U. Schubert, abb. 19.