Kázání Petra Pazdery Payna

Číslo

potvrzují velmi starou a pozapomenutou evropskou tradici, že kázání nepatří jen do svátostného prostoru kostela, že k jeho bytostnému znaku náleží vykročení z liturgického prostoru. Ježíš konečně také v synagogách kázal jen občas. Podobně valdenští kazatelé a kazatelky kázali v lesích a selských dvorcích, Husova Postila byla přepisována a čtena i mimo svátostný prostor. Kázání začala žít novým životem s knihtiskem – o tom svědčí postily jako je Husova, Kollárova, Veghova, kázání Waltera Lüthiho, Milana či Štěpána Hájka, Jana Keřkovského či Emila Ženatého nebo Nico ter Lindena.

Knižním vydáním Paynova kázání vykročila směrem k církevním i necírkevním „posluchačům“. Zřejmě proto Petr P. Payne interpretuje biblická témata s vědomím, že jim bude naslouchat posluchač obeznámený s různorodými evropskými literárními, přírodovědnými, filosofickými i teologickými tradicemi. Biblická řeč se zabydlela v našich evropských regionech právě díky reformačním biblistům a Payne v této tradici pokračuje. Za své současníky vysloví některé jejich otázky a obavy a s pomocí biblické tradice na ně odpovídá. Paynovo naslouchání současnému člověku se odráží i v jeho dikci – mluví srozumitelnou řečí dneška. Proto jsou jeho kázání živá; promlouvají, zároveň však živě provokují. Payne v posluchači zřejmě nechce vyvolat spásněpokojné uspokojení, spíše probudit otázky a odkázat k určitým náznakům biblických odpovědí. Proto nepodléhá obvyklým kazatelským nešvarům. Neplete si kázání s biblickou hodinou ani poučující přednáškou. Nepodléhá stereotypům, s nimiž někteří dokazují Boha či lidskost, nebo naopak božskost Ježíše. Paynova řeč ovšem odkazuje k přítomnosti Boží – to prozrazuje prorocky konkrétní tón jeho kázání. Payne vychází z onoho okamžiku Boží přítomnosti, nikoli z nějaké pomyslné dogmatické ortodoxie. Proto se jeho kázání stávají výzvou, svého druhu směrnicí, která k něčemu ukazuje. A na čtenáři – posluchači je, aby to „slyšené“ zahlédl, uchopil a uskutečnil.

Petr Pazdera Payne
Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?
EMAN, Benešov 2002, 110 s., 78 Kč