Ekumenismus na cestách

Číslo

V čem vlastně spočívá ekumenismus? Lze jej definovat? Dle publikace Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society. A Compendium for Ecumenical Education (Reformační teologie, církev putující, měnící se společnost. Kompendium pro ekumenické vzdělávání) nikoli. Ekumenismus je fenomén otevřený k slyšení, vidění i mluvení a především ke konání. Svou otevřenost čerpá z biblického přikázání lásky, ale i ze zlatého pravidla rozpínajícího se napříč náboženskými i kulturními okruhy. Dva etické principy, jejichž náboženský zdroj kompendium připomíná, mají i své nenáboženské modality, které jsou čitelné pro všechny bez ohledu na konfesijní, náboženskou nebo jinak světonázorovou příslušnost.

Editoři Uta Andrée, Benjamin Simon and Lars Röser-Israel iniciovali vznik souboru 33 textů od autorů, převážně teologů z evropské provenience. Textům předchází část nazvaná „Fundamentals“ (Základy) obsahující „Chartu Oecumenicu. Směrnici pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě“, která představuje určitý rámec pro ekumenické setkávání a kooperaci. Charta vyzývá ke strukturální změně uvnitř stěn církví. Nechce je bořit, ale rekonstruovat celkovou stavbu zvanou církev, a chce tak činit prostřednictvím sdíleného setkávání mimo zdi vlastního ega, jehož formy mají jak personální, tak institucionální podobu. Soubor textů je rozdělen do tří hlavních pilířů podpírající ekumenické vzdělávání. Jejich smyslem je poskytovat orientaci v pluralitě názorů, v níž má jít zejména o kreativní a respektující reciprocitu. Většina textů exponuje otázku „Co mají a mohou církve dělat tváří v tvář jinakosti a proměnám sociální i geografické mapy? Jak aktivně se mají zapojovat do žádoucí integrace?“

Kompendium zprostředkovává obsáhlé názorové pole na téma ekumenismus dnes, jehož synonymem je integrující schopnost soucítění. Ačkoli titul připomíná křesťanskou trojiční vztahovou strukturu, trojice obsažená v názvu nabízí širší konotace a evokuje proces putování, setkávání se, sebekritiku a vnitřní i vnější proměny motivované empatií.

Smyslem knihy bylo sloužit jako příručka pro studenty akce GETI’17, která se tento rok konala v Berlíně. Texty kompendia reflektují aktuální stav mezináboženského a mezikulturního setkávání a následného jednání a také vybízejí k dalšímu promýšlení a k akci. Tím splňují účel GETI’17, v němž jde o osobní kontakt a předávání zkušeností z „církevní“ praxe. Šlo také o to dělat něco společně nejenom v bezpečí vlastního domu, potažmo církve, ale i mimo zdi církve, protože spása, po níž křesťané prahnou, je podmíněna láskou a láska se nedá uzavřít do čtyř stěn, nedá se spoutat a chovat v ohrádce sebe-lásky.

Např. Joerg Rieger tvrdí, že sociální soudržnost odvisí od míry „hluboké solidarity“ (deep solidarity, s. 280) a také od schopnosti služby bližním, což je dle Tima Noble integrální součást evangelia. (s. 192). Fernando Enns navrhuje užívat metaforu „poutnictví“ coby výraz pro dynamicky chápaný ekumenismus. Být na cestě, setkávat se s odlišnostmi umožňuje změnu ve smyslu pěstování společenství s povětšinou nepřátelsky chápanými „odlišnými“.

Rozmanitost identit nemá budit strach, naopak má být výzvou k obohacujícímu prožívání skutečnosti. Překonáním strachu z neznáma způsobem setkávání s těmi, kteří budí (zdánlivou) hrůzu, je dobrou prevencí vůči růstu agresivity a následně i válek.

Pro zájemce o četbu bude kniha k zapůjčení v knihovně ETF od října 2017 a případně v PDF verzi u autorky článku.

Uta Andrée, Benjamin Simon, Lars Röser-Isreal (editors) Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society ISBN 978-3-946426-00-4, Hamburg 2017