5/2007

Bolest

Je tak
že není
skoro nic

Mlčky
až na zem
polož líc
 
Motám
se žitím
žití mnou
 
Dnové
za sebou
mlčky jdou
 
Milan Ohnisko
(sbírka Love!)

Hutně a chutně 5/2007

„Ostatně si myslím, že čelit průvodu neonacistů měli už dávno představitelé církví,“ pronesl Ezediáš Pumlan poté, co na 1. máje večer shlédl videozáběry z Prahy, jak policejní těžkooděnci opět vytlačili anarchisty a umožnili neonacistům úspěšně dokončit demonstraci u americké ambasády.

Nadace Divoké husy 5/2007

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

Bez nástrojů, jen na hlas

A capella. Tak zní ustálené označení pro hudbu bez doprovodu hudebních nástrojů. V prostředí křesťanské duchovní hudby se a capella prosadila zejména v období, kdy hudební nástroje upadly v nemilost, jako nehodné účastnit se bohoslužebného dění. Ani dnes však obliba vokální duchovní hudby neopadá. Spíše naopak.

Z redakční pošty 5/2007

Ještě k lidským právům

V Protestantu 3/07 jsem poměrně stručně reagoval na předchozí gruntovní článek Miloše Rejchrta o lidských právech. Nadhodil jsem tam otázku, zda kategorie aprioristicky chápaných lidských práv je kristovská, či zda Ježíš naopak nestavěl mezilidské vztahy na východiscích podstatně jiných. Jak se odvažuji dovodit z Evangelií.

Stalo se módou sezóny do minulosti rázně tepat…

– snad Jiří Suchý dovolí, abych parafrázoval jeden verš jeho písně, v níž pak zpívá o dobrých kamarádech, kteří ho provázeli a kteří by měli člověka provázet jako dobré inspirační zdroje ve chvílích dobrých i méně dobrých. Někoho provázeli velmi těsně jiní muži, kteří naháněli mrazení, někdy strach a někdy hrůzu.

Naříkám, křičím, a neodpovídáš

PKP 05: Žalm 22 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 22

K provedení na zjitřenou ajjalu

píseň pro Davida

Bože můj, Bože můj,

proč jsi mě opustil?

Zanechán napospas

těmito slovy naříkám,

Bože můj,

křičím ve dne, a neodpovídáš,

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu

Blíží se červen, a s ním i Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení (26. 6.). V tu dobu má snahu dát o sobě vědět i malé sdružení českého Acatu a snaží se uspořádat něco, co by přitáhlo pozornost a motivovalo ke spolupráci (viz pozvánka na str. 7). ACAT (viz rámeček) působí od roku 1974, nyní už ve více než třiceti zemích.

Píšete Židé nebo židé?

V přednáškovém sále brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea na třídě kapitána Jaroše se 27. března tr. sešla svérázná společnost na uvedení knihy. Pod titulem Kdo jsou Židé? přeložili Eva a Pavel Dobšíkovi knihu Paula Spiegela Was ist koscher? Ta vyšla v roce 2003 v nakladatelství Ullstein, Taschenbuch.

Statečný křesťan Blahoslav Hrubý

Jako první část vzpomínky na výraznou osobnost Blahoslava Hrubého, evangelického faráře, amerického vojáka, novináře, bojovníka za demokracii a lidská práva, uveřejňujeme článek, který bude v analogické podobě publikován ve Francii (jedná se s redakcí časopisu L’Amitié franco-tchéco-slovaque v Nancy a s redakcí protestantského týdeníku Réforme).

Kulturní člověk: Arthur Seyss-Inquart

Několik dní po kapitulaci nizozemského vojska dne 14. května 1940 jmenoval Vůdce „říšským komisařem pro obsazené nizozemské území“ Arthura Seysse­Inquarta. Během celé války byl tento muž nejvyšším civilním představitelem německé moci v Nizozemí. Po válce byl odsouzen v Norimberském procesu a v noci ze 16. na 17. října 1946 popraven.

Kázání Tomáše Trusiny 5/2007

Text: Marek 12,13–17 Čtení: Deuteronomium 17,14–20

Modlitba

Bol som dosť zainteresovaný do tých zápasov

Rozhovor s Michalem Zajdenem

Syndikovat obsah