10/2006

Neměli ani tušení, co je stalinismus

Rozhovor s Alenou Wagnerovou

Pro homine 2006 / Synovství (Boží) – respekt, blízkost, spjatost

Aktuální slovníček biblických pojmů

Kázání Jáchyma Gondáše 10/2006

Setkání Marie a Alžběty (Lukáš 1,39–45)

Lk 1,39–45

K výročí vydání Všeobecné deklarace lidských práv

Je dobře, že Den lidských práv – 10. prosinec – byl a snad ještě stále je slaven či alespoň připomínán právě v prosinci, uprostřed doby adventní. Souvislost mezi adventem a lidskými právy je jen zdánlivě náhodná. Myšlenka lidských práv se zrodila mezi křesťany.

Řeč o svobodě slova

Následující řeč byla připravena pro letošní udílení Ceny Broni Müllerové, kterou každoročně udílí Nadace Jana Husa v Brně oceněným středoškolským pracím, jejichž tématem je pronásledování a zápas o lidská práva za komunismu. Letošní udílení doprovodila otištěná řeč L. Hejdánka, kterou ve zkrácené verzi přednesl 7. 4. 2006 Jan Kačer. Přinášíme téměř úplné znění.

Poslední věci

O (zatím) posledním česko-francouzském setkání přátel biblické animace

Proslov 13. října

Tento text autorka proslovila, když obdržela cenu Prix Irene (viz Protestant 9/2006)

Vážení přítomní, milí přátelé,

Bohdan Mikolášek – CESTACÍL

„Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli.“ (Filipenským 3,13–14)

Po premiéře během projektu Setkání 2005 Praha jsme měli možnost opět slyšet živě Bohdana Mikoláška a jeho nový komponovaný pořad písní CESTACÍL.

Havlův humanismus a křesťanství – dodatek

Ještě k mému textu Humanismus a křesťanství v myšlení Václava Havla (Protestant 9, 2006)

Režisér Igor Chaun v časopise Reflex 40/06 uveřejnil názory Václava Havla z roku 2005, z doby natáčení pořadu Největší Čech. Oproti Dálkovému výslechu (1985–6) jsou zde nové důrazy, které zvou k dalšímu zamyšlení.

Jan Čapek

Cyril Hančl – Cub

Protestantův průvodce výtvarným uměním / X.

Hutně a chutně 10/2006

Při listopadových bohoslužbách v brněnském klubu Desert zněla jako evangelium Ježíšova výzva „neházejte perly před svině“. Vykladačské úskalí „kdo jsou ty svině“ vyřešil kazatel tím, že podal přehled svinských typů a míry jejich škodlivosti.

Kříž

Nemůžu dopředu nemůžu dozadu
ba ani na místě nemůžu stát

Zbývá se pomalu zavrtat do hlíny...
Anebo vzlétnout snad?

Milan Ohnisko
(Obejmi démona!)

Nadace Divoké husy 10/2006

Ve druhé polovině prosince poletíme s Nadací Divoké husy do Mladé Boleslavi, kde vám představíme činnost občanského sdružení Semiramis. Provozuje Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou, kterým pomáhá při návratu do běžného života. Poskytuje zároveň odbornou a poradenskou pomoc jejich blízkým.

Syndikovat obsah