Pavel Keřkovský

Fata morgana komunismu

Dnes strašidlo komunismu neobchází. Fata morgana komunismu se zjevuje a vábí. Láká zklamané i poctivě hledající. Není pochyb, že žijeme ve světě, v němž mnozí žízní po společenské i hospodářské spravedlnosti. Není divu, že fata morgana se zjevuje a láká – dovede nabízet přesvědčivě vábné vize.

Ohledávání biblicko-helvetských kořenů

Tomáš Bísek, Ohledávání

Četba nemusí být jen potravou pro duši, ale někdy se může stát inspirací pro občanskou kreativnost i neposlušnost. To je případ knihy Tomáše Bíska Ohledávání.

1. leden – svátek občanské iniciativy

1. ledna a 28. října se v ČR slaví vznik státních útvarů. Dle platného zákona 157/1994 Sb., je 1. leden dnem řádovým, podobně jako 28. říjen. 1. ledna prezident nemusí řečnit v televizi a udělovat abolice, ale hlavně by měl vyznamenávat řády řádné občany. Dikce zákona o řádovém dni je jasná.

Evangelium znělo i ve vězení

Cesta církve V.

Martin Luther King a československá segregační zkušenost

V Americkém kulturním centru v Praze (Tržiště 13) byla 3. října představena kniha Odkaz naděje – Martin Luther King Jr., Vybrané články a projevy. Vydalo SocioLOgické Nakladatelství (SLON) 2012, s předmluvou Erazima Koháka.

Společenská krize a nezávislost církví

Stále se mluví o krizi. Řecko, Španělsko, Irsko. Stále stejná hospodářsko-finanční písnička. To starověký prorok Jonáš viděl krizi jako společenský problém. Hospodářství ho tolik netrápilo, bylo pro něj až na druhém místě. Kdybychom to viděli také tak, analýzy Marxe či Slavoje Žižeka by nás možná tolik nevábily.

Stav společnosti je spíše nadějný než pokleslý

Čeští intelektuálové hovoří kriticky o sobě i o společnosti v knize, kterou vyvolal z neviditelnosti privátního prostoru historik Petr Hlaváček. Vyšla pod názvem „Intelektuálové ve veřejném prostoru, Vzdělanost, společnost, politika“, vydala Academia (2012). 19. svazek edice XXI.

K výročí vydání Všeobecné deklarace lidských práv

Je dobře, že Den lidských práv – 10. prosinec – byl a snad ještě stále je slaven či alespoň připomínán právě v prosinci, uprostřed doby adventní. Souvislost mezi adventem a lidskými právy je jen zdánlivě náhodná. Myšlenka lidských práv se zrodila mezi křesťany.

Neumíme komunikovat s jinými kulturam

Chceme vyučovat jiné kultury toleranci. Karatelsky zvedáme prst i hlas a vyčítáme jiným náboženstvím, že nepřinesla nic nového, kvalitního. Na adresu druhých dovedeme říci, že jsou stále stejně výbojní a nebezpeční. Strach z terorismu a islamizace Evropy dělá své.

Kázání Pavla Keřkovského

Co je člověk, že ho korunuješ?  Žalm 8,5–6

Čtení: Žalm 8

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům

a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Michael Dus u Řehoře Samsy

Přišel jsem, viděl a pochopil, že Levinas má pravdu, magická síla genia loci je reálný výmysl pohanů a mnohých křesťanů. Je to lidský produkt, a proto na mnohé tato magická síla působí. Stalo se to 29. 5. 2006 těsně po 19 hodině v knihkupectví a kavárně Řehoře Samsy v Praze na Novém Městě v pasáži domu „U Nováků“ na vernisáži fotografií Michaela Dusa.

Prvenství žen

…se strachem a velikou radostí běžely (Marie z Magdaly a Marie) to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se.

Petr Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění

Hermeneutika ukrývá tři samostatné a rozsáhlé knihy. Vedle Pokorného teorie porozumění se setkáváme se dvěma soubory studií řady autorů. Druhý díl prohlubuje porozumění jednotlivým postavám a problémům, třetí interpretuje některé biblické žánry a literární žánr pohádky.

Evropa a její duchovní tvář

– se nazývá publikace, vydaná Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně roku 2005. Podtitul knihy zní Eseje – komentáře – diskuse. Kolem trsu 8 esejů autorů z Evropy, Asie i Ameriky se editorům podařilo shromáždit 49 diskusních hlasů z celé České republiky, z nichž některé se vyjádřily ke dvěma okruhům.

Tóra a exercicie

Bratr jezuita Petr Kolář na kurzu pro faráře ČCE (Praha 23. 1.–27. 1. 2006), jehož pracovní název zněl „Odvaha“, měl chuť i odvahu říci něco o duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly. Živě nás poučil o rozsáhlém systému, který se stává inspirující pro mnohé katolíky i zvědavé evangelíky. Jak mají inspirovat Ignácovy rady evangelíka?

Vzpomínat je morální povinnost

Filosof Paul Ricoeur již roku 1989 připomněl, že vzpomínat na určité – byť i hrůzyplné události – je naší morální povinností. Nejde jen o slavnostní či truchlivé vzpomínání. Máme propůjčit hlas těm, kteří již volat nemohou. Byli umlčeni. Nejde jen o holocaust, jde též o jiné miliony zničených životů, příběhů, které již nikam neběží a ani nepoběží.

Orhan Pamuk, Istanbul

Jak se autenticky dívat na „islámský svět“, poradí českému čtenáři jen několik osobností. Jistě mezi ně náleží Širín Ebadíová (60), Orhan Pamuk (54), ale též americký historik Bernard Lewis (nar. 1916) a několik dalších. Dovolují nám nahlédnout do každodenních problémů lidí, žijících ve světě, kterému my zjednodušeně říkáme „islámský“.

Snažit se pracovat a nemachrovat

Rozhovor s Pavlem Rumlem

Rozhovor s kaplanem Armády ČR majorem Mgr. Pavlem Rumlem vznikal na poslední chvíli po internetu. Na redakční časovou tíseň zareagoval víc než pružně, ač musel odpovídat uprostřed neobvyklých podmínek – nachází se služebně v Tunisku, většinu času tráví v poušti a když je v hotelu, ne pokaždé funguje internet.

Stalo se módou sezóny do minulosti rázně tepat…

– snad Jiří Suchý dovolí, abych parafrázoval jeden verš jeho písně, v níž pak zpívá o dobrých kamarádech, kteří ho provázeli a kteří by měli člověka provázet jako dobré inspirační zdroje ve chvílích dobrých i méně dobrých. Někoho provázeli velmi těsně jiní muži, kteří naháněli mrazení, někdy strach a někdy hrůzu.

Smlouva, zákon a lidská práva (odpověď I. Heroldovi)

Luterští teologové (Honecker, Huber, Körtner aj.) považují lidská práva za téma, které si křesťané přisvojili až v době nedávné. Ilja Herold (Pt 3/07, str. 9) jde v podceňování lidských práv ještě dál, protože je považuje za plod sobecké náročivosti, nemístných požadavků, individualismu a izolacionismu.

Syndikovat obsah