Pavel Keřkovský

Svatí v české reformaci

Hledáme-li dnes základní rysy českobratrské spirituality, pak nás jistě netrápí vztah ke svatým. Přesto není zbytečné přečíst si knihu Oty Halamy „Otázka svatých v české reformaci“, kterou v edici Pontes Pragenses vydalo nakladatelství LubošMarek v Brně 2002. Můžeme zjistit, jak naši předchůdci ve víře pojímali spiritualitu. Co pro ně bylo nosné a co považovali za zbytečnou přítěž.

Českobratrská spiritualita a písně

S reformací došlo v německy mluvících zemích k radikálně novému chápání hudby. Refrénem Lutherovy zvěsti se stalo prohlášení, že hudba je největší boží dar hned po zvěsti evangelia. Každý má zpívat a chválit Boha.

Život v totalitě – měkký teror a normalizovaná církev

Na stránkách Protestanta se v letošním ročníku rozproudila debata o rozsahu normalizace socialistické společnosti a církevních institucí i fakulty – tehdy Komenského evangelické bohoslovecké fakulty – a také o úloze nezávislých hnutí včetně Charty 77.

Výzva českobratrských evangelíků k církevní debatě

Poslední synod doporučil sborům Českobratrské církve evangelické, aby zvážily zkrácení názvu církve na „evangelická“. Také autoři Zásad ČCE (1968) uvažovali ve zcela jiných nábožensko-politických souřadnicích o možnosti, že bychom o sobě mluvili jako o evangelících, aniž by muselo být českobratrství vymazáno z názvu.

Ten kdo hekruje, svou duši troluje

Geometrie a matematika stály u kolébky filosofické logiky, jak dokládá Sokrates. Logické zákony pak rozpracoval Aristoteles, a zasloužil se tak o vytváření přesných pojmů na základě logicky přesné argumentace.

Charta 77 a evangelická Jednatřicítka

Božena Komárková v Zásadách ČCE (1966/1968) v kapitole Instituce, právo a stát píše o samosprávných iniciativách občanů, o evangeliu a právní kultuře, o představitelích světských institucí a jejich podřízenosti zákonu. Zneužijí-li ho, pak občané, jejichž svědomí je zjitřeno evangeliem, k tomu nemohou mlčet.

Kázání Petra Pazdery Payna

potvrzují velmi starou a pozapomenutou evropskou tradici, že kázání nepatří jen do svátostného prostoru kostela, že k jeho bytostnému znaku náleží vykročení z liturgického prostoru. Ježíš konečně také v synagogách kázal jen občas. Podobně valdenští kazatelé a kazatelky kázali v lesích a selských dvorcích, Husova Postila byla přepisována a čtena i mimo svátostný prostor.

Tři povodňové písně

Nepřetržité televizní zpravodajství ze zatopených oblastí nám nabídlo bezpočet svědectví o tragédiích většího či menšího rozsahu. Některé záběry ohromují a fascinují, jiné se stávají znamením, jako např. pohled na vchod do metra na Palmovce naplněný až po okraj vodou. Obyvatelé Libně, z nichž mnozí byli evakuováni, na něj jistě dlouho nezapomenou. Schody a zábradlí zmizely pod vodou.

Horizonty lidských práv

Nakladatelství CDK v Brně a nakladatelství Vyšehrad vydaly společně knihu, která se věnuje problematice lidských práv „Křesťanství a lidská práva“.

Kdo se chce stát průvodcem

musí si nejprve zmapovat terén. Terén politiky se tak stává přehledný. Nicméně dobrý průvodce vždycky nabídne i kompas, protože předpokládá, že má před sebou samostatně myslící čtenáře, kteří nepotřebují jednu direktivní cestu. Kompas nenabízí hotová řešení, pouze vždy znovu ukazuje k jádru věci. V případě politiky se stává kompasem ožehavá problematika moci.

Přijatelnost trestu smrti?

Brněnské nakladatelství Bachant ve spolupráci s časopisem Res publica vydalo v roce 2001 publikaci nazvanou „Přijatelnost trestu smrti“.

Jak se vyznat v bludném kruhu

Titul publikace „Člověk a příroda: bludný kruh?“ se nás ptá: jak vstoupit do bludného kruhu a nezrušit ho, ani nezabloudit nebo nebýt očarován či obluzen? Se zrodem novověkých přírodních věd a techniky se tento vstup poněkud zkomplikoval.

Neznámá evangelia

Kolik máme evangelií? Téměř každý evangelík by ještě nedávno odpověděl, že vlastně jen jedno ve čtyřech podáních – dle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Na počátku osmdesátých let minulého století přeložil Petr Pokorný Tomášovo evangelium. Nyní pod Pokorného vedením a za editorského i autorského přispění J. A. Duse vydává Centrum biblických studií (CBS) „Neznámá evangelia“.

Syndikovat obsah