Jáchym Gondáš

Pro homine 2014 / Spolu

Důraz na společenství, to je, zdá se, dnes všeobecně akceptovaná charakteristika křesťanské existence. Odmítnutí individualismu se objevuje v populární i serioznější teologizující literatuře v mnoha variacích. Ne vždy je ale tento princip spolu-bytí dále upřesněn. To „spolu“ může mít totiž velmi rozmanité podoby.

Pro homine 2014 / Mezi

Když čteme, jakým způsobem kniha Genesis popisuje stvořitelské dílo, nepřehlédneme, jak velkou roli zde hraje oddělování. Tma a světlo, noc a den, nebeská klenba rozhrnující záplavu prvotních vod, hranice souše, v tom všem bylo Stvořitelovo slovo přítomné jako čepel odsekávající přilnavé kusy doposud neartikulované materie.

Pro homine 2014 / Uvnitř

Slovesa a podstatná jména – to jsou slovní druhy, které mají v našem mluvení a myšlení určitou výlučnost. I při čtení biblického textu svítí jasnějším světlem, upoutávají pozornost. V této dvojici druhů se spojuje hebrejská tradice s motivy starověkého Řecka. Slovesa vyjadřují dění, události, dynamiku Božího a lidského jednání.

Příjemná hra Alberto Manguela

Nemineme cíl, když konstatujeme, že Alberto Manguel je v českém prostředí přímo předurčen k oblibě. Knihy tohoto v Argentině narozeného kanadského autora totiž spojují motivy, které jsou v našem intelektuální prostředí v současnosti poměrně populární.

Brána do světa novozákonních textů

Petr Pokorný – Úvod do Nového zákona

Z čeho nesmí být církev uzdravena

Následují text je úryvkem z delšího textu Nemocné tělo – ohrožení církve a kázeň jako léčebný proces. Otiskujeme z něj zkrácenou verzi úvodní kapitoly Utrpení těla – nemoc a zranění, v níž autor promýšlí, jaký typ své „zraněnosti“ se nesmí církev snažit vyléčit.  

Mezi žánry

Barbora Spálová, Bůh ví proč

Proč baptisté řekli ne

Bratrská jednota baptistů (BJB) se na svém mimořádném sjezdu 19. 1. 2013 v Praze rozhodla nepřijmout finance, které jí byly přisouzeny v rámci „vyrovnání“ mezi státem a církvemi. Pro člověka, který alespoň něco málo ví o baptistické tradici, nebylo asi toto rozhodnutí nijak překvapivé.

Kázání Jáchyma Gondáše …v Boha… Text: Genesis 3,9–10

Gn 3,9–10

Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“

Kázání Jáchyma Gondáše 10/2006

Setkání Marie a Alžběty (Lukáš 1,39–45)

Lk 1,39–45

Cyril Hančl – Cub

Protestantův průvodce výtvarným uměním / X.

Křesťanská akademie mladých

V září začala Česká televize s vysíláním nového křesťanského magazínu pro mládež. Jmenuje se Exit 316 (odvozeno od biblického verše Jan 3,16) a jeho hlavním iniciátorem je KAM – Křesťanská akademie mladých. Exit 316 se setkal s poměrně přejným ohlasem v církevním i sekulárním tisku.

MICL – nabídka přidaného prostoru

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / VII.

Virgilio Piňera – Studené povídky

Brněnské nakladatelství Julius Zirkus na sklonku loňského roku vydalo povídkovou sbírku již zesnulého kubánského básníka a prozaika Virgilia Piňery. Kniha pravděpodobně nezaznamená podobný prodejní úspěch jako bestsellery bývalého premiéra Miloše Zemana nebo v tomto čísle Protestanta opět zmiňovaná Šifra mistra Leonarda.

Evangelikální fundamentalismus po americku

I v tak nepatrném církevním prostředí, jaké skýtá naše republika, jsme se již mohli setkat s narůstajícím vlivem křesťanského fundamentalismu. Média se v poslední době soustředila především na jeho islámský protějšek. Snad také díky tomu se nám může zdát, že křesťanští radikálové jsou méně nebezpeční. Že tomu tak být nemusí, nám může prozradit letmý pohled za oceán.

Registrované partnerství – jednotná křesťanská fronta?

Aktuální situace v otázce registrovaného partnerství osob stejného pohlaví vedla v posledních týdnech k nové vlně rozhovorů a zamyšlení nad vztahem křesťanských církví k homosexuální menšině. Z emocionálních reakcí některých církevních kruhů i nejrůznějších gay organizací lze vyčíst význam, který schválenému zákonu všichni zainteresovaní přikládají.

Má instrumentální hudba místo v protestantských bohoslužbách?

V nedávné době jsem se účastnil několika rozhovorů, které se týkaly bohoslužebného života protestantských církví. Jeden ze zúčastněných hlasů volal po výrazně větším prostoru pro tichou, meditativní modlitbu v rámci bohoslužeb. Součástí takové usebrané modlitby by pak mohla být vhodně zvolená instrumentální hudba, která by se postarala o náležitý „podkres“.

Gospel Reggae

Popularita hudebních stylů je nestálou veličinou. Hudební proudy, které v jednom roce bezpečně vyprodávají kluby a plní regály obchodů s hudebninami, se mohou v krátké chvíli proměnit v nostalgickou relikvii. Tato proměnlivost se samozřejmě netýká jenom většinové společnosti, ale promítá s také do života církve.

Připomínka práce baptistického semináře

V neděli 30. září 2007 se konalo v pražském baptistickém sboru Na Topolce vzpomínkové setkání s názvem „Vzdělání brání klamným představám“. Hlavním záměrem tohoto sejití bylo připomenout práci baptistického teologického semináře, na kterém probíhalo vzdělávání baptistických kazatelů mezi lety 1921–1950 (s přestávkou válečných let).

Syndikovat obsah